Krajina. Kulturní i přírodní dědictví

1. 1. 2017 až 31. 12. 2017

Krajina představuje významnou součást našeho životního prostředí, je součástí světa, který nás utváří, a má vliv na kvalitu našeho života. Má mnoho funkcí – vedle pracovního prostředí či zdroje obživy je i místem odpočinku a regenerace, neopominutelná a často klíčová je pak její estetická hodnota.

Krajina je také součástí našeho kulturního dědictví. To, co dnes vnímáme jako přírodu, je převážně kulturní krajina přetvářená činností člověka během procesu osidlování a kultivace. Tisíciletý vývoj naší země zanechal v krajině řadu stop. Stala se tak otevřenou kronikou naší historie, kultury i identity. Ne nadarmo proto Úmluva o ochraně kulturního dědictví UNESCO z roku 1972 charakterizuje kulturní krajinu jako „kombinované dílo přírody a člověka a doklad vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie“. Vybrané části naší kulturní krajiny jsou proto chráněny zákonem. Existuje však stále velký počet velmi hodnotných území, která by chráněna být měla, a rovněž velký potenciál kulturněhistorických hodnot v krajině obecně.

Důležitým prostředkem k získávání respektu a úcty, jež vedou k ochraně a uchování pro budoucí generace, je seznámení veřejnosti s krajinou jako součástí našeho kulturního dědictví a s odkazem, který je v ní obsažen. Národní památkový ústav proto krajinu zařadil mezi hlavní témata roku 2017. Jednotlivá pracoviště NPÚ při této příležitosti připravují řadu výstav, přednášek, komentovaných prohlídek a vycházek, workshopů i edukačních programů.E-shop

Květná zahrada v Kroměříži

30 Kč

Detail

Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

65 Kč30 Kč

Detail

Archeologický průzkum památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby prezentace památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

80 Kč

Detail

Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo

470 Kč

Detail

Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

410 Kč

Detail

Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění

80 Kč

Detail

Metodika dokumentace drobných památek

0 Kč

Detail

Průvodce krajinou hradů. Středověké památky v povodí Svratky a Svitavy

250 Kč

Detail