Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a proto se snažíme nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti, dospělé i seniory. Objevovat hodnotu památek a vytvářet si k nim trvalý vztah je hlavním cílem našich kurzů, výukových programů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí určených školám i jednotlivcům.

ODBOR EDUKACE A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Koho a jak vzděláváme

Věříme, že památková péče má smysl, a proto se snažíme nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti, dospělé i seniory. Objevovat hodnotu památek a vytvářet si k nim trvalý vztah je hlavním cílem našich kurzů, výukových programů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí určených školám i jednotlivcům.

Vzděláváme širokou škálu cílových skupin, ať už se jedná o odborníky, památkáře, tak i veřejnost a školní skupiny. Aktivně rozvíjíme vztah k památkám obyčejných lidí k prostředí, ve kterém žijí a pracují. Mezi odborníky klademe důraz udržování tradičních řemesel a technologických postupů. V neposlední řadě cílíme na nejmladší generace prostřednictvím edukačních programů na památkových objektech.

Informace a kontakt:
Vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., tel. +420 778 716 567, e-mail: samojska.katerina@npu.cz

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

„Co důkladně poznáš, to si k sobě připoutáš“

(Antoine de Saint-Exupéry)

PRO VEŘEJNOST

Lépe chápeme to, co můžeme sami objevit.

EDUKACE NA PAMÁTKÁCH

Vzdělávací programy, které vás vtáhnou do děje!

ODDĚLENÍ EDUKACE

Co nabízíme

Vzdělávání na památkových objektech opíráme o odborné poznatky z nejrůznějších oborů souvisejících především s památkovou péčí a efektivními pedagogickými metodami tak, aby byly naplněny podmínky celoživotního učení. Právě pedagogická kritéria vymezují činnost oddělení edukace ve všech oblastech vzdělávání, jak odborného, tak pro širokou veřejnost.

Památková edukace je z pedagogického hlediska specifický typ mimoškolní výuky, nebo volnočasové vzdělávací aktivity, která nejenže probíhá v autentickém historickém prostředí, ale památky a památkovou péči, resp. kulturní dědictví v celé jeho šíři, chápe jako svůj vzdělávací obsah. Hlavním cílem památkové edukace je rozvíjení kladného vztahu všech generací ke kulturně historickému dědictví. Výrazně se při ní uplatňují metody zážitkové pedagogiky.

Informace a kontakt:

Vedoucí oddělení edukace
MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420  775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

Kurzy odborné památkové péče

Pro památkáře v nejširším slova smyslu, tedy pro profesionální pracovníky památkové péče nebo ty, kteří se památkovou péčí jakkoli zabývají, pořádáme kurzy z kategorie celoživotního vzdělávání – dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče.

NPÚ připravuje od ledna 2023  zahájení nového kurzu.

 • Informace a kontakt:
  PhDr. Hana Řezníčková, tel. +420 234 653 337, +420 724 663 587, e-mail: reznickova.hana@npu.cz.

Více informací

Vzdělávací program Památkářské kompetence v praxi úředníka

Jednoletý kurz pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky. Kurz je v rozsahu 88 vyučovacích hodin, teoretická část je rozdělena do 6 bloků a doplněna dvěma praktickými dílnami.

 

Informace a kontakt:

VÍCE INFORMACÍ

Památková akademie třetího věku

Dvouleté zájmové vzdělávání v oblasti památkové péče, projektované v rámci celoživotního učení, jehož cílem je zvyšování občanských kompetencí seniorů v oblasti památkové péče.

Informace a kontakt:

VÍCE INFORMACÍ

Památky jsou v kurzu

Dvouletý výchovně – vzdělávací program pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání

V roce 2024 odbor edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu otvírá nový přednáškový cyklus pro absolventy Památkové akademie třetího věku s inkluzí pro občany se sluchovým postižením se zaměřením na:

 • Typologie a dějiny architektury
 • Poznávání a prezentaci památkového stavebního fondu na území České republiky

Bližší informace o studiu poskytne garant vzdělávacího programu:

 • Mgr. Kateřina Pávková (andragog, gerontagog, s orientací v českém znakovém jazyce), odbor edukace a dalšího vzdělávání,

e-mail: pavkova.katerina@npu.cz
tel.: 724 663 598

Více informací

Poznávání památek pro žáky, studenty, rodiny s dětmi a návštěvníky se specifickými potřebami

Na hradech, zámcích, v historických jádrech měst i v průmyslových areálech připravujeme programy, které pomáhají různým cílovým skupinám formou hry a zážitků objevovat hodnoty kulturního dědictví. Podrobnější informace najdete na stránce Památky nás baví

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Programy pro školy

Podpora pedagogům, jak o památkách učit

Pro pedagogy připravujeme metodické materiály, jednodenní i vícedenní kurzy, semináře a workshopy. Cílem je učitele inspirovat a podnítit je k výuce v historickém prostředí a k rozvíjení vztahu žáků ke kulturnímu dědictví. Více informací najdete na stránce Památky nás baví.

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Pedagogové

Mistrům řemeslníkům, správcům a vlastníkům historických domů pomůžeme najít památkářský pohled na věc

Tříletý kurz seznámí se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek. Dílny trvají obvykle 3 – 5 dní, volně na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

 • Informace a kontakt:
  Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., tel. +420 257 010 272, +420 778 716 567, e-mail: samojska.katerina@npu.cz.

VÍCE INFORMACÍ

Vícedenní workshopy pro úředníky – památkové obnovy a tradiční stavební řemesla vlastníma rukama

Terénní 3 až 4denní workshopy pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů umožní vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel, sáhnout si na tradiční materiály, podílet se vlastníma rukama na památkové obnově a získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Informace a kontakt:

 • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tel. +420 724 663 825, e-mail: ticha.jana@npu.cz
 • Ing. Mgr. Stanislava Kučová,  tel. +420 257 010 254, +420 602 304 390,  e-mail: kucova.stanislava@npu.cz       

VÍCE INFORMACÍ

Technologická laboratoř

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály.