Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nám ukládá povinnost zveřejňovat následující údaje a dokumenty.

 

Název a identifikační údaje

 • Národní památkový ústav
  sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
  IČO: 75032333
  DIČ: CZ75032333
  číslo účtu: 60039011/0710

Důvod a způsob založení

Národní památkový ústav, který je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vznikl splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR.

Organizační struktura                          

Kontaktní spojení

       Generální ředitelství

 Příjem faktur a daňových dokladů

       Územní odborná pracoviště (ÚOP) a generální ředitelství
       Územní památkové správy (ÚPS)

Seznam hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)

Postup pro podávání žádostí, stížností a podnětů

Žádosti, stížnosti a podněty se podávají nejlépe na elektronickou adresu NPÚ epodatelna@npu.cz, případně písemně, eventuálně osobním doručením do podatelny. O ústním či telefonickém podání je sepisován záznam.

Postup při hlášení podezření na korupci či jiného protiprávního jednání v NPÚ

Nejdůležitější používané předpisy

 • Právní předpisy a mezinárodní dokumenty
 • Dále:
  Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

Výroční zprávy ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Plán genderové rovnosti NPÚ

Prodej a pronájmy majetku