Sborník Památky západních Čech

Sborník se zaměřoval na památkový fond především v dnešním Plzeňském kraji, ale v potřebném širším geografickém a historickém kontextu, zahrnujícím i území sousedních krajů, včetně možných přeshraničních přesahů do Bavorska.

Vzhledem k rozmanitosti námětů, která vyplývá z typologické pestrosti památkového fondu, našly své místo v edici texty pojednávající například o urbanistických souborech a částech historické krajiny, o jednotlivých stavebních památkách různého typu, o historických zahradách, o dílech výtvarných umění a uměleckých řemesel. Pozornost byla věnována rovněž novým poznatkům zjištěným v rámci stavebněhistorických nebo restaurátorských průzkumů a archeologických výzkumů. Pokud jde o památkářskou praxi, vítány byly ukázky úspěšné i neúspěšné památkové obnovy, na jejichž pozadí se sborník zaměřil na otázky spolupráce vlastníků a uživatelů památek, samospráv, projektantů a specialistů z různých oborů se státní památkovou péčí. Přijímány byly rovněž příspěvky se související tématikou obecnějšího charakteru.

Sborník byl vydáván v rámci edice Památky západních Čech nákladem plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ. V roce 2021 bylo vydávání sborníku ukončeno a nahradil jej časopis Památky.  

Památky západních Čech vycházely jako sborník obvykle jednou ročně, zpravidla na závěr roku. Tištěny byly na křídovém papíře formátu A4, kromě posledního svazku, který byl vydán pouze elektronicky. Články doprovází barevné i černobílé fotografie, kresby nebo mapy. Samozřejmou součástí každého odborného článku je poznámkový aparát, doplněný soupisem použité literatury a použitých pramenů, a cizojazyčný souhrn. Edice byla otevřena všem autorům, nejen zaměstnancům Národního památkového ústavu. Od roku 2014 byl sborník zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydané svazky