Obnova a restaurování hradního kostela sv. Prokopa ve Strakonicích

V letech 2020–2022 proběhla celková rekonstrukce sakrální stavby ze 13. století, která je nedílnou součástí národní kulturní památky Strakonický hrad. Byly sanovány narušené stavební konstrukce, obnoven interiér a byly učiněny důležité objevy. Kostel sv. Prokopa dostal důstojnou podobu odpovídající jeho nadregionálnímu významu.

  • Hradní kostel sv. Prokopa ve Strakonicích po obnově

    Hradní kostel sv. Prokopa ve Strakonicích po obnově

Kostel sv. Prokopa je jednou z hlavních částí hradního areálu, jehož význam ve středoevropském rámci je dán nejen vazbou na vlivný rod Bavorů, ale i někdejší funkcí ústředního sídla převorství a posléze významného střediska velkopřevorství řádu maltézských rytířů.

Památka vyžadovala celkovou obnovu nejen krovů, střech a vnějších fasád, ale i generální opravu interiéru včetně mobiliáře. Během stavebních a restaurátorských prací bylo učiněno několik významných objevů. V prostoru kněžiště se podařilo odhalit zazděné raně gotické sedile. Na klenbě presbytáře došlo k nálezu a rekonstrukci středověké polychromie žeber (iluzivní mramorování s kružbovým motivem). Na klenbě pod kruchtou došlo k odhalení dvou vrstev nástěnných maleb. Vegetabilní výzdobu, medailony se symboly apoštolů a nápisy s mariánskými invokacemi původem ze 13. století překryla renesanční dekorativní výmalba. Na pozdně středověké klenbě hlavní lodi a v podvěží se podařilo odkrýt a restaurovat bohatou ornamentální výzdobu z poloviny 16. století. Na jižní stěně lodi se znovu objevily monumentální renesanční nástěnné malby v architektonických rámech.

Před restaurováním Po restaurování

Renovace mobiliáře zahrnula zejména barokní oltáře, kredenční skříň, varhany, chórové lavice (datované 1530) a v neposlední řadě unikátní raně renesanční křídlový oltář sv. Anny z let 1520–1530. Restaurovány byly rovněž sochy světců a další movité památky, které se staly základem expozice nově instalované v jižní věži kostela.

Rekonstrukce přinesla i výraznou změnu exteriéru kostela, kde se na jižní straně lodi dosud uplatňoval zbytek hradebního ochozu jen jako mírně předstupující nástavba nesená dřevěnými krakorci. Dnes v celkovém pohledu na rekonstruovaný kostel upoutá tento prvek obnoveným barokním řešením fasády.

Provedená rekonstrukce vedla nejen ke zdařilé obnově stavebních konstrukcí, ale vrátila hradnímu kostelu důstojnou a historicky hodnověrnou podobu, a tím rehabilitovala celkový obraz památky v rámci areálu i města.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou navrženy Římskokatolická farnost Strakonice, zastoupená R. D. Bc. Romanem Dvořákem, a Biskupství českobudějovické, zastoupené Josefem Zábranským, vikariátním stavebním technikem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.