Záchrana kruhové cihlářské pece v Kasejovicích

Bývalá Kratochvílova pec v Kasejovicích je jednou z mála dochovaných industriálních staveb tohoto typu na našem území. Přestože se od 2. pol. 19. stol. stala kruhová pec nejrozšířenějším zařízením cihlářské výroby u nás, do dnešního dne se jich dochoval nevelký počet. Vzácné je dochování pece ve stavu po ukončení výroby.

  • Kruhová cihlářská pec v Kasejovicích po obnově

    Kruhová cihlářská pec v Kasejovicích po obnově

Objekt kruhové pece v Kasejovicích vznikl v roce 1925 dle plánů stavitele Jana Komance z Blatné. V letech 1939–1940 byl objekt rozšířen o západní část a byl tak završen jeho stavební vývoj. Cihelna je však staršího založení, patrně již z poslední čtvrtiny 19. století, kdy zde nejpozději v 90. letech 19. století stávala žárová komorová pec a další nezbytné doprovodné stavby. Ve 20. letech 20. století odkoupil cihelnu místní podnikatel Jan Kratochvíl od potomků původního vlastníka, cihelnu modernizoval a vystavěl zcela novou kruhovou pec. Výrobě cihel sloužila do druhé poloviny 40. let 20. století.

V roce 2019 byla na návrh majitelky Marie Černé pec prohlášena za kulturní památku a započaly přípravné práce pro její obnovu.

Specialistou Martinem Vonkou byl zaměřen komín a vypracována technická zpráva. Obnovu komínu provedly plzeňské komínářské firmy. Původní krov pece byl zhotoven z druhotně použitých trámů, které pravděpodobně pocházely ze starších kůlen, a po podrobném průzkumu jednotlivých prvků se prokázal jejich nevyhovující stav – trámy byly na hranici dožití. Bylo proto nutno přistoupit k zhotovení nové krovové konstrukce, v níž byly uplatněny použitelné původní prvky.

Obnova bývalé Kratochvílovy kruhové cihlářské pece umožnila zachování kulturně-historických hodnot významné industriální památky. Proběhla s respektem k původnímu hmotovému i materiálovému uspořádání, se snahou o uplatnění co největšího množství původních prvků a za použití tradičních materiálů a řemeslných postupů. Na akci je pozoruhodné, že se zde potkali potomci vlastníka i stavitele, kterým nebyl lhostejný osud objektu a přáli si zachránit a uchovat tento historický odkaz pro další generace. Majitelka by obnovený objekt ráda zpřístupnila veřejnosti, např. jako místo pro muzejní expozice.

Stavba je cenným příkladem menší kruhové cihlářské pece. Její hodnota spočívá v ojedinělosti kompletního dochování kdysi tak hojně rozšířeného typu výrobního objektu a v jeho mimořádné autenticitě. Komplexně dochovaná kruhová pec, tzn. včetně komína, střechy, vypalovacího kanálu a technologických prvků, je dnes již velmi vzácná nejen v Plzeňském kraji, ale i v rámci celé České republiky.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navržena Marie Černá, majitelka objektu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.