Objev pozůstatků středověké dymné jizby v Novém Jičíně

Na první pohled nenápadný dům před zahájením stavebních prací nijak neupozorňoval na celkový výpovědní potenciál, bezpečně skrytý pod vrstvami omítek a konstrukcemi podlah. Teprve po jejich odstranění se kombinací archeologických a stavebněhistorických metod podařilo prokázat spletitý stavební vývoj objektu, sahající až do středověku.

  • Pozůstatky zděné pece s kamennou podestou pro otevřený oheň v sondě S1B (pohled shora) v prostoru nádvorní světnice domu čp. 91 v Novém Jičíně

    Pozůstatky zděné pece s kamennou podestou pro otevřený oheň v sondě S1B (pohled shora) v prostoru nádvorní světnice domu čp. 91 v Novém Jičíně

Pod podlahou původně renesanční nádvorní světnice v zadní části současného domu byly pod kompaktní vrstvou do červena vypálené hliněné omazávky odkryty kamenné základy starší stavby. V ploše vymezené těmito základy se nacházely relikty zuhelnatělé dřevěné podlahy a v koutě dobře dochované pozůstatky zděné pece s kamennou podestou pro otevřený oheň a na ní celé keramické kuchyňské nádoby včetně pokliček a dřevěné vařečky. Kromě zjevných dokladů kuchyňského provozu (např. žárem zdeformovaný železný rošt) se na dřevěné podlaze nalézaly také další artefakty z původního vybavení domácnosti, především značné množství skleněných kroužků z náhrdelníku, visací svorníkový pružinový zámek, trojzubé vidle, čepel nože a v neposlední řadě hrot kopí.

Jde o překvapivě dobře dochované archeologizované pozůstatky starší dřevěné roubené stavby, pravděpodobně místnosti středověkého domu s hliněnou omazávkou stěn a prkennou podlahou. Lze předpokládat, že místnost s pecí byla obytná a až do zániku požárem fungovala jako dymná jizba. Z dosavadních zjištění vyplývá, že archeologicky dokumentovaná dymná jizba byla v minulosti součástí trojdílného středověkého domu, jehož konstrukce byly dílem dřevěné (roubené) a dílem zděné. Dům zanikl požárem v průběhu 15. století, pravděpodobně v roce 1427 při dobytí města husity.

Fragmentární doklady původních středověkých domů v místech stávající zástavby historických městských jader představují poměrně vzácný jev. Středověká zástavba budovaná zpočátku ze dřeva a hlíny byla postupně nahrazována zděnými konstrukcemi. Původní podoba středověkých domů – vyvíjejících se v obecné rovině od venkovských dřevěných staveb přes materiálově smíšené objekty k budovám (celo)zděným – je tak vlivem několikasetletého stavebního vývoje městských obydlí zpravidla zcela setřena.

Jizba byla definována dymným způsobem vytápění prostřednictvím pece s varnou podestou pro otevřený oheň. Takovéto kombinované topeniště nesloužilo jen k vyhřívání obytného prostoru, ale současně i k pečení, vaření a svícení. Popisovaný způsob vytápění postupně nahrazovala kachlová kamna, přičemž otopná zařízení se dále inovovala. Z tohoto důvodu představují doklady dymného provozu v městském prostředí ojedinělý nález.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku jsou navrženi Ing. Martina Sajdlová, majitelka domu, město Nový Jičín, zastoupené starostou: Mgr. Stanislavem Kopeckým, a Muzeum Novojičínska, zastoupené ředitelem: Mgr. Alešem Knápkem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.