Objev nejstarší sakrální stavby přemyslovského Znojemska

Stávající barokní kostel sv. Hippolyta ve Znojmě-Hradišti je součástí areálu proboštství křižovníků s červenou hvězdou. Již v minulosti byla v exteriéru kostela odkryta část rozsáhlejšího pohřebiště z 11. až 12. století, u něhož se předpokládala sakrální stavba. Aktuálně byly v interiéru objeveny pozůstatky dvou po sobě následujících raně středověkých sakrálních staveb.

  • Nejstarší sakrální stavba přemyslovského Znojemska – interiér kostela s provedenými sondami

    Nejstarší sakrální stavba přemyslovského Znojemska – interiér kostela s provedenými sondami

V letech 2021 a 2022 došlo v souvislosti s plánovanou investiční akcí k provedení zjišťovacího archeologického výzkumu. Poprvé tak bylo možné zkoumat archeologickou situaci i v interiéru chrámu. Výzkum byl zahájen měřením za pomoci georadaru. Následně položené sondy odhalily skutečnosti zcela zásadní k poznání stavebního vývoje chrámu.

Nejstarší dosud doloženou sakrální stavbou stojící v místech současného kostela sv. Hippolyta je rotunda (označovaná jako kostel I) s apsidou. Vznik této stavby neobvykle velkých rozměrů s vnitřním průměrem 13,5 m i s přilehlým hřbitovem je možné datovat do 11. století. Teoreticky lze její výstavbu spojit s českým knížetem Břetislavem I.

Následná stavba – označovaná jako kostel II – čtvercová centrála s malou apsidou, mohla vzniknout kolem poloviny 12. století. Mohla být tím doloženým kostelem, který věnoval Václav I. na přání své sestry Anežky špitálu sv. Františka v Praze. Vrcholně středověký vývoj chrámu sv. Hippolyta byl završen stavbou kostela III – jednolodní stavby na čtvercovém půdorysu s obdélným presbytářem a bočními kaplemi, který byl stavěn již v režii křižovníků s červenou hvězdou v 70. letech 13. století. Všechny tři kostely vykazují stavební návaznost – částečné využití starších základů, druhotné využití stavebního materiálu a ustálené pozice oltáře.

Archeologickým výzkumem se beze vší pochybnosti podařilo doložit bezmála tisíciletou kontinuitu sakrální stavby na hradišti nejméně od 11. století. Kostely I a II velmi pravděpodobně souvisely s knížecím prostředím. Na základě úctyhodných rozměrů a kvality provedení je můžeme označit za hlavní kostely raně středověkého Znojemska.

Objev předchůdců dnešního kostela výrazným způsobem přispívá k dosud intenzivně probíhající diskusi nad počátky Znojemska jako součásti raně středověké Moravy. Odkryté relikty raně středověkých kostelů zůstanou zakonzervovány pod podlahou kostela. Prezentace výsledků výzkumu je plánována formou muzejní expozice v prostorách hradišťského proboštství.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku jsou navrženy Archaia Brno, z. ú., zastoupená Mgr. Václavem Kolaříkem, vedoucím archeologického výzkumu, a Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, zastoupený P. PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým, OCr.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.