Obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov

Cílem obnovy bylo zejména zabránit dalšímu chátrání, napravit havarijní stav jednotlivých částí hradeb a tím zvýšit bezpečnost v jejich okolí. Současně směřovala ke zpřístupnění více objektů veřejnosti. Uplatněné postupy vedly k věrohodné rehabilitaci původního vzhledu fortifikační architektury z doby výstavby.

  • Celkový pohled na pevnost Josefov od východu

    Celkový pohled na pevnost Josefov od východu

Udržitelná péče o rozsáhlý hradební systém josefovské pevnosti, který neslouží původnímu účelu od zrušení pevnosti v roce 1888, je finančně velmi náročná a celkově nad rámec možností města Jaroměře. Opravy se proto dlouho omezovaly pouze na nejohroženější a menší úseky hradeb. Až projekt Oživení pevnosti Josefov spolufinancovaný z prostředků Evropské unie a z národních zdrojů prostřednictvím ITI umožnil komplexní obnovu.

Některé části zdiva se před zahájením stavebních prací nacházely v tak špatném stavu, že je bylo nutné rekonstruovat, respektive na základě původní historické dokumentace opětovně dostavět. Obnova se týkala zejména masivního obvodového cihelného zdiva bastionů, u kterého proběhla oprava degradovaných lícových ploch a přezdění nebo dozdění jejich degradovaných korunních částí, včetně doplnění pískovcových říms. Doplněna byla i tradiční jílová izolace zdiva a opětovně byly zaizolovány také klenby kasematních prostor v Bastionu IV. Pro dozdění byly použity z části původní cihly, z části cihly nové, vyrobené v Lotyšsku speciální technologií tak, aby se svými vlastnostmi, ale i vzhledem co nejvíce podobaly původním barokním pevnostním cihlám, tzv. šancovkám.

Před obnovou – býv. aprovizační chodba Po obnově – býv. aprovizační chodba

Obnova dále zahrnovala restaurování stávajících kamenných portálů oken, dveří a vrat a doplnění chybějících kamenných ostění, do nichž byly vsazeny repliky historických kovaných mříží, oken, svlakových dveří, rámových vrat a dalších prvků. Pozoruhodná pak byla rekonstrukce masivních opevněných dřevěných a celokovaných dveří do prostoru odpalovacích a minových chodeb, jejichž podoba se rekonstruovala na základě sapérských příruček a dochovaných fragmentů původních výplní.

Došlo ke komplexní obnově uceleného úseku opevnění, který nyní poskytuje bezpečný prostor pro kulturní a umělecké aktivity v Josefově a také k nastartování dalších, drobnějších obnovných prací v rámci Horní pevnosti. Byly získány cenné informace o historii jednotlivých částí pevnosti a o stavebních postupech jejích stavitelů. Během obnovy byly vyzkoušeny zapomenuté postupy a také aplikovány soudobé technologické inovace.

Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj, Město Jaroměř, archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Josefově.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navrženo město Jaroměř, zastoupené starostou Janem Borůvkou, a pan Josef Horáček, předchozí starosta města.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.