Obnova barokní kaple sv. Václava v Suchdole

Barokní kaple sv. Václava patří mezi historicky nejvýznamnější objekty v Suchdole. Nachází se na sever od starého jádra obce, nad údolím Únětického potoka. V souvislosti s vybudováním přilehlého nového hřbitova prošla celkovou obnovou.

  • Kaple sv. Václava v Suchdole po obnově

    Kaple sv. Václava v Suchdole po obnově

Předchůdkyní dnešní kaple byla zděná zvonička vystavěná roku 1704 v místě morového hřbitova z doby velké epidemie. Roku 1755 byla zvonička upravena na kapli zasvěcenou sv. Václavu. Na konci 19. století byla ke kapli přistavěna klenutá neogotická předsíň. Od roku 1958 je památkově chráněna. Tříletá celková obnova kaple a úprava jejího okolí, související s vybudováním nového hřbitova, skončila v roce 2022.

Nejsložitější úlohou při obnově kaple byla záchrana barokní krovové konstrukce, která vykazovala v důsledku zatékání zásadní poruchy ohrožující statiku stavby. Zvláště poškození krovu nad presbytářem bylo zcela fatální a musela zde být provedena kompletní výměna konstrukce. Ovšem kde to stav umožnil, byly konstrukční prvky krovu ošetřeny a ponechány na místě. Nad lodí kaple bylo nutno vyměnit stropní trámy tak, aby nebyl poškozen omítaný rákosový podhled.

V průběhu restaurování – restaurátorské sondy Po restaurování – interiér kaple sv. Václava

Během rekonstrukce při stavebněhistorických a restaurátorských průzkumech objevili dokumentátoři NPÚ, restaurátoři a další odborníci nové pozoruhodné skutečnosti doplňující historické poznání kaple. Nejvýznamnějším nálezem v interiéru je rozsáhlá výmalba zřejmě z druhé poloviny 18. století, provedená technikou al fresco, především postupně odhalované nástěnné iluzivní a figurální výjevy na čelní stěně presbytáře a v bočních nikách. Jedná se o iluzivní malbu oltářní architektury: hlavní oltář se středovým vyobrazením zavraždění sv. Václava bratrem Boleslavem a dvě boční niky se sv. Benediktem a sv. Prokopem.

Kaple sv. Václava je dokladem drobné prosté barokní architektury spoluvytvářející obraz kulturní krajiny Suchdola, díky obnově uchovaným i pro budoucnost. Představuje jediný sakrální objekt v Praze-Suchdole a její začlenění do okolního revitalizovaného prostoru nového hřbitova a obnovení její funkce má velký význam pro obec a místní občany. Nesmírně náročného projektu se plně a svědomitě ujala obec, malá městská část na okraji Prahy.

Foto: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navržena městská část Praha-Suchdol, zastoupená Ing. Petrem Hejlem, starostou, a MgA. Jitkou Navrátilovou, referentkou výstavby a veřejného prostoru.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.