Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku

Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice zdůraznila krásu obdivovaných barokních hodnot, zároveň odhalila netušené doklady pozdně gotického umění. Unikátní fresková výzdoba a jedinečná gotická křížová chodba s rajským dvorem řadí fulnecký kostel k jedné z nejvýznamnějších památek severu Moravy a přilehlého Slezska.

  • Cena generální ředitelky NPÚ: Klášter ve Fulneku po obnově

    Cena generální ředitelky NPÚ: Klášter ve Fulneku po obnově

Na místě původního středověkého chrámu sv. Filipa a Jakuba vyrostl pod vedením stavitele Mikuláše Thalherra nový komplex vystavěný v letech 1750–1760. Pozdně barokní stavba kostela je sevřena dvěma staršími středověkými objekty – z východní strany původním presbytářem starého chrámu přeměněného na současnou kapli sv. Josefa, ze západu prostorem křížové chodby s klášterem. Oválné kapli sv. Josefa, bohatě barokně zdobené umělým mramorem a restaurovanými freskami, dominuje nástěnná freska z dílny Josefa Ignáce Sattlera z roku 1760.

Tato část areálu zůstala přes mírné úpravy po více než 600 let nezměněna a nyní vydala nečekaně cenné doklady pozdně gotického umění. Překvapivým nálezem byly gotické omítky s nástěnnými malbami v ambitu kláštera. Po celkovém odkryvu omítek byla odhalena scéna kalvárie, fragmenty vegetabilního motivu ve vrcholcích kleneb, kvádrování a barevnosti žeber a v neposlední řadě erbovní galerie zakladatelů kláštera. Erby nejvýznamnějších rodů té doby na jednom místě jsou skutečnou raritou.

Klášter ve Fulneku před obnovou Klášter ve Fulneku po obnově

Obnova také umožnila zpřístupnění nových prostor a vznik expozičních prostor. Expozicí je samotný kostel, jeho zázemí a bývalý klášter s původním mobiliářem a vybavením. V interiéru hlavní lodi byly složitě restaurovány kostelní lavice, doplněna byla původní podlaha z pískovce a břidlice. Generální opravou prošly i varhany, nástroj umístěný v původní barokní varhanní skříni byl po sestavení a seřízení kompletně naladěn. Důležitou součástí celkové obnovy byla také tesařská obnova původního barokního krovu. V rajském dvoře byla po dokončení archeologického výzkumu a stavebních pracích obnovena kamenná valounková dlažba s dekorativní křížovou vazbou.

 Je dokladem nejen barokní doby, tím byl již před rekonstrukcí, ale i gotického období, jež bylo ve stavebním vývoji kostela doposud opomíjeno.

Za Moravskoslezský kraj nominuje ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova jsou nominováni Římskokatolická farnost Fulnek, zastoupená farářem Josefem Wojciechem Grubou SAC, restaurátor MgA. Filip Menzel a Ing. Mgr. Miroslav Přikryl za Biskupství ostravsko-opavské.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.