Nález gotických maleb v kostele v Kozlově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický kostel z druhé poloviny 14. století a začátkem 18. století byl částečně barokně přestavěn. Je unikátní ukázkou vysoké úrovně gotického venkovského stavitelství, kterou dokládá nejen množství stavebních umělecko-řemeslných detailů, zdobenými svorníky počínaje a lomeným gotickým portálem konče, ale také gotické malby objevené v roce 2021 v presbytáři kostela.

  • Nalezené malby

    Nalezené malby

Charakter kostela určuje kombinace prvků různého stylu: gotické architektury, renesančních epitafů a barokní dvoupatrové kruchty, barokní oltářní architektury a dalších. Obdobně jako jiné památky v pohraničí byl kostel v druhé polovině 20. století podroben těžkým zkouškám – několikrát byl vyrabován, v roce 1963 byly odcizeny tři pozdně gotické sochy, vylomen renesanční náhrobník. V roce 1966 spadla část stropu boční kaple a bok u vítězného oblouku. Již několik desetiletí se kostel potýká s problémy s vlhkostí v obvodovém zdivu, které se přes letitou snahu dodnes nepodařilo uspokojivě vyřešit.

V roce 1994 byl konstatován havarijní stav památky. Větší opravy byly zahájeny v roce 2008. Od roku 2017 započaly práce přímo uvnitř kostela – obnova stropu v lodi a následně stěn, v roce 2018 také restaurování kruchty v lodi.

Při opravách omítek a v návaznosti na rozšíření prací do presbytáře byly objeveny hodnotné gotické malby v několika vrstvách, které je možné datovat přibližně do 15. století. K nálezům patří např. nástěnná malba s iluzivní, pozdně gotickou architekturou s fiálami a vimperkem, která akcentuje poměrně jednoduše pojatý sanktuář. Uprostřed této iluzivní architektury je kvalitně provedená malba Bolestného Krista. V pravé části presbytáře, nad pásem s iluzivní zavěšenou draperií, můžeme spatřit monumentálně pojatou scénu Nesení kříže, na niž zřejmě navazovala scéna s Ukřižováním. Dalším velmi zajímavým výjevem je scéna se dvěma ženskými postavami s obrácenými lampami, které byly zřejmě součástí cyklu Panen moudrých a pošetilých. V současnosti NPÚ ÚOP v Lokti spolupracuje na interpretaci a časovém zařazení nálezu s prof. PhDr. Ing. Janem Roytem, Ph.D., DSc. a specialisty z Generálního ředitelství NPÚ. Stav maleb je monitorován a probíhají odborná jednání o dalším postupu záchrany kostela.

Nalezené nástěnné gotické malby svou mimořádnou uměleckou kvalitou vysoce přesahují hranice regionu. Jde nadto o středověké dílo dochované v autentické podobě bez pozdějších restaurátorských zásahů. Město Bochov, k němuž Kozlov náleží a které v minulosti kostel převzalo od církve, přispělo úsilím o obnovu stavby nejen k vlastnímu nálezu maleb, ale aktivně spolupracuje s orgány státní památkové péče a restaurátory na jejich záchraně.

Za Karlovarský kraj nominuje ÚOP v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je nominováno Město Bochov, zastoupené starostou Miroslavem Egertem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.