Restaurování renesančního epitafu Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci

V roce 2021 bylo dokončeno dvouleté restaurování renesančního epitafu Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci na Jindřichohradecku. Uskutečnilo se díky spolupráci Univerzity Pardubice, konkrétně Fakulty restaurování v Litomyšli, a Univerzity Palackého v Olomouci. Návštěvníci kostela mají nyní šanci prohlédnout si unikátní renesanční památník bez druhotných zaslepujících nátěrů, v téměř původní podobě z konce 16. století.

  • Rudolec - epitaf po restaurování

    Rudolec - epitaf po restaurování

Epitaf ve dvoulodním kostele sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci nechal roku 1582 zřídit Jan Hodějovský z Hodějova. Textová část monumentálního, téměř sedm metrů vysokého díla opatřeného sochařskou výzdobou zachycuje, že tak učinil na památku svých rodičů a dalších členů rodiny. Úmyslně poškozený památník v následujících staletích postupně pokryly desítky vápenných nátěrů, takže přestala být patrná umělecká kvalita unikátní renesanční památky.

Ve středním poli edikulového rámu se nalézá reliéfní zobrazení členů rodiny v modlitbě pod ukřižovaným Ježíšem: Jan Hodějovský ve zbroji a jeho manželka Eufrozína z Vartemberka se dvěma dcerami. V tympanonu trojúhelného nástavce je umístěna polopostava Boha Otce, andělé adorují Zmrtvýchvstalého Spasitele s vítěznou korouhví, který stojí na vrcholu jako symbolický cíl pozemské pouti člověka, respektive členů rodiny donátora.

Rudolec - epitaf před restaurováním Rudolec - epitaf po restaurování

Náročné restaurování pozapomenutého renesančního epitafu vyžadovalo mezioborovou spolupráci restaurátorů, technologů, historiků a historiků umění z několika institucí. Díky ní se podařilo odkrýt a prezentovat ojedinělé a velmi kvalitní renesanční dílo kamenického a štukatérského umění s původní polychromií, která zůstávala několik století skryta pod silnou vrstvou utilitárně provedených druhotných úprav.

Renesanční epitaf rodiny Hodějovských z Hodějova je unikátně dochovaným příkladem rodinného památníku z druhé poloviny 16. století, který byl v souvislosti s vlastnickými vztahy a politickým působením donátora zasazen do interiéru venkovského farního kostela na českomoravském pomezí. Jeho umělecká a řemeslná kvalita je nezpochybnitelná, a to i ve srovnání s doposud zjištěnými paralelami epitafů dochovaných na Moravě (zejména Telč, Boskovice nebo Olomouc). Výjimečnost epitafu z Českého Rudolce spočívá mimo jiné v tom, že dosud nebyl – mimo nápisové desky – nikdy restaurován. Odborný odkryv tak odhalil mimořádně autentický stav povrchů včetně původní polychromie.

Restaurovaný epitaf významně doplnil obraz o kvalitě a vývoji štukatérského umění 16. století a zároveň dovoluje nahlédnout do memoriálních praktik renesanční šlechty.

Za Jihočeský kraj nominuje ÚOP v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky jsou nominováni Mgr. Jan Serafim Smejkal a za realizační tým restaurátorů MgA. Lucie Bartůňková, Ph.D. a Ing. Renata Tišlová, Ph.D.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.