Obnova špýcharu venkovské usedlosti ve Zbudově

Objekt špýcharu památkově chráněné usedlosti se na první pohled vymyká z urbanistické struktury historického jádra obce Zbudov, jehož současná podoba se formovala kolem poloviny 19. století. Dendrochronologický rozbor dřevěných konstrukcí krovu a trámového stropu určil skácení použitého smrkového dřeva do let 1781 a 1782. Hodnotný objekt je svědectvím o starší typologii vesnické architektury jihočeských Blat i historickém vývoji obce. V roce 2021 prošel celkovou obnovou.

  • Špýchar po obnově

    Špýchar po obnově

Prioritou byla záchrana maximálního rozsahu původní hmoty a zachování autentického archaického výrazu objektu, a to za použití tradičních technologických postupů a materiálů. Cílem bylo mimo jiné prodloužení životnosti lokálně typické, i když jen málokdy dochované, lepencové konstrukce střechy.

Jednoetapová obnova zahrnovala tesařské práce na opravě krovu a trámového stropu, jimž předcházelo vypracování odborného dendrologického a mykologického posudku veškerých dřevěných konstrukcí, výměnu střešní krytiny včetně tradičního ukládání hřebenáčů a krajových tašek u štítů do malty, opravu vnějších i vnitřních omítek, provedení sjednocujícího vápenného nátěru a eliminaci vlivů zemní vlhkosti na obvodové zdivo.

Statické zajištění místy značně nestabilní konstrukce obvodového zdiva se provádělo především ve štítových nárožích, která byla ve dvou výškových úrovních stažena ocelovými táhly. Jejich kotevní destičky byly zapuštěny pod omítku.

Špýchar před obnovou Špýchar po obnově

Oprava lokálně chybějících či degradovaných a nesoudržných partií omítek, zejména venkovních, byla provedena tradiční vápennou vrstvou hrubě strhávanou dřevem. Použito bylo dostatečně odleželé vápno. Povrch takto opravené fasády byl finálně opatřen sjednocujícím vápenným nátěrem v odstínu lomené bílé, lehce pigmentované do nádechu hlinitopísčité barvy. Pro eliminaci nežádoucího působení zemní vlhkosti byla navržena zemní drenáž. Zároveň byl po obvodě objektu doplněn přirozeně archaicky působící okapový chodníček z místního kamene.

Unikátní hodnota objektu spočívá nejen v dochovaných historických konstrukcích, technologických řešeních a řemeslných detailech, ale též v jeho výpovědní hodnotě z hlediska dobové lokální typologie a urbanistického vývoje obce. Obnova špýcharu u čp. 25 ve Zbudově je ukázkou úspěšné spolupráce zástupců památkové péče, vstřícného a osvíceného vlastníka i zručného a zkušeného zhotovitele.

Za Jihočeský kraj nominuje ÚOP v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou nominováni Lenka Steinbauerová a firma Haniš – rekonstrukce a opravy historických staveb, s. r. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.