Záchrana kostela a venkovské usedlosti v Dubci

V roce 2008 si spolek Dubec sobě, z. s., pronajal místní kostel Archanděla Michaela, který se dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Objekt byl zařazen mezi chátrající památky západních Čech. Spolek si dal za cíl památku zachránit, obnovit a vrátit ji do duchovního a kulturního života regionu. V průběhu obnovy se ujal také venkovské usedlosti čp. 6 v Dubci, významné památky lidové architektury, a plánuje zde zřídit muzeum.

  • Kostel po obnově

    Kostel po obnově

Po nutné obnově krovu, střech a fasády stavby bylo přistoupeno k restaurátorským pracím v interiéru. Mezi lety 2011–2020 byly postupně restaurovány nástropní malby, výmalba kostela a mobiliář (hlavní oltář i oltáře vedlejší a kazatelna). V roce 2021 byl restaurován a do věže kostela opětovně instalován barokní zvon.

Spolek získal v roce 2014 do vlastnictví i venkovskou usedlost čp. 6, která je důležitým dokladem lidové architektury tachovského regionu a jež se rovněž nacházela v havarijním stavu. V rámci celkové rekonstrukce bylo obnoveno roubení, dřevěný obklad štítu, střecha, krov, okna a dveře. Následně se přikročilo k rehabilitaci interiéru, kde byla zachována původní dispozice včetně černé kuchyně. Spolek plánuje zprovoznit v areálu venkovské muzeum.

Usedlost č.p. 6 před obnovou Usedlost č.p. 6 po obnově

Obě stavby dotvářejí původní historické hmotové a prostorové uspořádání obce a tvoří dominanty, které přispívají k její malebnosti. Díky soustavné činnosti spolku Dubec sobě byly obě nemovité kulturní památky zachráněny před zánikem a s nimi i řada movitých kulturních památek jako součást původního vybavení.

Postupné obnově obou památek vždy předcházely potřebné, odpovídající průzkumy (stavebně historický, archeologický, restaurátorský). Práce byly prováděny v součinnosti s pracovníky NPÚ, ÚOP v Plzni. Nominace oceňuje občanskou iniciativu sdružení, kterému nebyl lhostejný postupný zánik historických staveb v obci, kde jeho členové žijí. Na realizovaných stavebních a restaurátorských pracích při záchraně obou staveb je ceněné jejich kvalitní provedení, citlivě reagující na dochovaný originál, a respektování původního řešení historických konstrukcí a jednotlivých architektonických detailů.

Za Plzeňský kraj nominuje ÚOP v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je nominován spolek Dubec sobě, z. s., zastoupený Lenkou a Karlem Gebauerovými.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.