Nález renesančních maleb v kostele v Úlicích

Kostel sv. Vavřince v Úlicích je patronátní kostel z počátku 17. století. Jedná se o drobnou jednolodní stavbu s obdélnou lodí a trojbokým závěrem. Na jižním portálu se nalézá nápis upomínající na zakladatele Anežku Žofii z Nebílov a Drahobuzi a Kryštofa Úlického z Plešnic a Úlic. Objekt se dochoval bez výrazných úprav, přestavěn však byl z neznámého důvodu presbytář.

  • Objev/nález roku: Kostel sv. Vavřince po obnově

    Objev/nález roku: Kostel sv. Vavřince po obnově

Díky celkovým opravám památky, jejichž součástí byl orientační průzkum vnitřních omítek a nátěrů, byla odhalena starší dekorativní a figurální výmalba. Rozšířený průzkum následně zjistil, že v celém prostoru lodi se dochovaly renesanční omítky s malbou, a bylo přistoupeno k odstranění mladších monochromních nátěrů. Na jižní stěně byly dekorativní malbou pojednány špalety a šambrány oken. Dekor je složen z páskového ornamentu doplněného o jemné florální prvky. Nad vstupem se nachází iluzivní baldachýn se zděnou konzolou, na které spočívala socha. Na severní stěně proti vchodu se nalézá malba sv. Kryštofa s Ježíškem na ramenou, která je provedena na celou výšku zdi. Západní stěna vítězného oblouku směrem k lodi je vyzdobena motivem Zvěstování Panně Marii, v pravé části stěny se nachází sedící Panna Marie a v levé části je zobrazen anděl. Bohatě je vyzdobena spodní část vítězného oblouku, s maskarony na stěnách a páskovou bordurou s florálními dekory v záklenku. Malba pokračuje také na stěně směrem k presbytáři a lze předpokládat, že zdobila i povrchy omítek závěru kostela.  

Kostel sv. Vavřince před obnovou Kostel sv. Vavřince po obnově

Úlický kostel byl opomíjenou drobnou sakrální stavbou, kterou nově získala do správy obec. Díky jejímu rozhodnutí o opravě objektu a odpovědnému přístupu se podařilo nalézt dosud neznámé hodnotné renesanční malby z doby výstavby kostela z počátku 17. století, které navíc nevykazovaly poškození mladšími úpravami. Pro svoji kvalitu a rozsah jsou objevem nadregionálního významu. Vzhledem k dobrému dochování původních omítek a maleb v celém prostoru lodi má výzdoba vysokou vypovídací hodnotu. Na stěnách kostela jsou patrné také otisky po starších dřevěných konstrukcích (lavice, kazatelna, schodiště, kruchta) a je tak možné získat představu o původním rozvržení prostoru.

Za Plzeňský kraj nominuje ÚOP v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku jsou nominováni Ondřej Bacho, starosta obce Úlice, a restaurátoři MgA. Jiří Suchan a MgA. David Hrabálek.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.