Transfer a obnova stodoly ze Skaličky

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v přírodě Mgr. Radek Bryol. Část dřevěných konstrukcí byla dendrochronologicky datována do let 1555/1556 a 1570/1571. Stodola bez využití chátrala a majitel zamýšlel využít pozemek, na kterém stála, pro novostavbu rodinného domu.

  • Finální stav - pohled od SV, 2022

    Finální stav - pohled od SV, 2022

V roce 2020 byla stavba rozebrána a celá přenesena do konzervátorského pracoviště Národního muzea v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly provedeny nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. S dřevěnými prvky bylo přeneseno i základové zdivo, mlat a střešní krytina. Od června 2021 byly jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kompletace byla dokončena v prosinci 2021. Spáry mezi srubnicemi stěn byly ze strany mlatu osazeny původními zbytky výmazů, chybějící materiál byl doplněn novou hliněnou hmotou s rostlinnými příměsemi. Nově byla vyrobena vjezdová vrata. Obnova veškerých konstrukcí stodoly byla provedena řemeslně, tzn. za použití technologických postupů a nářadí odpovídajících době vzniku jednotlivých prvků stavby. Slavností zpřístupnění stavby proběhlo 26. května 2022.

Postupná záchrana stodoly, 2016 Finální stav - pohled od JV, 2022

Zásadní pro transfer stodoly byla činnost Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zejména jeho pracovník Mgr. Bryol stavbu v terénu objevil, inicioval jednání s majitelem a prověřil různé lokality, do kterých by mohla být stodola přemístěna. Mezitím se areál, kam transfer nakonec proběhl, stal součástí NMvP, z jehož prostředků byly transfer i obnova uskutečněny (z velké části díky dotaci MK ČR). I když stavba není kulturní památkou, akcí byla zachráněna jedna z nejstarších a nejcennějších dřevěných staveb v českých zemích.

Transferem stodoly zároveň došlo k obohacení expoziční části Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. Vedle hliněných stodol z první poloviny 19. století tak byla umístěna stavba ze starší vrstvy lidového stavitelství. Díky umístění v hojně navštěvované expozici bude koexistence dřevěných a zděných stodol prezentována široké veřejnosti. Objevem, dokumentací a samotným transferem a obnovou byla zachráněna a veřejnosti představena stavba, která je nejen v rámci střední Moravy naprosto ojedinělá.

Za Olomoucký kraj nominuje ÚOP v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky jsou nominováni Národní muzeum v přírodě, zastoupené generálním ředitelem Ing. Jindřichem Ondrušem, a Kulturní obnova památek, s. r. o., zastoupená jednatelem Mgr. Jiřím Pokorným.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.