Záchrana hradu Vízmburk

V letech 1972–1984 provedl pražský Archeologický ústav ČSAV pod vedením PhDr. Antonína Hejny, CSc. archeologický výzkum pahorku, na kterém se rýsovaly zbytky kamenných zdí. Odkryl torzo hradu, jehož stěny dosahovaly až do výše 1. patra. Zdivo se však začalo velmi brzy rozpadat. Z iniciativy nadšenců byl v letech 2008–2021 hrad obnoven a zachráněn pro budoucnost.

  • Západní palác, 2021

    Západní palác, 2021

Hrad Vízmburk je datován do poloviny 13. století, kdy ho vystavěl český šlechtic Tas z Vízmburku. Po husitských válkách byl opuštěn a později pobořen. Teprve výzkum Antonína Hejny umožnil hrad znovu odkýt a v překvapení nad rozlehlostí archeologických nálezů byl tehdy Vízmburk nazván „východočeskými Pompejemi“.

Během třináctiletého archeologického výzkumu byly ze zasypaného hradního pahorku odvezeny tisíce kubíků suti. Ovšem torzo hradu poté zůstalo jen provizorně zastřešeno a některé zdi se bez opory odtěženého materiálu zřítily, stavební kámen pískovec zrychleně erodoval a hrad tak ztrácel svou původní vypovídací hodnotu.

Vízmburk od SZ, 2018 Vízmburk od SZ, 2021

Od roku 2008 začala na hradě dobrovolně působit skupina nadšenců pod vedením Mgr. Jaroslava Balcara, která se přidala ke spolku Sdružení pro Vízmburk. Spolek založili v roce 2002 mladí archeologové s cílem postarat se o zajištění nezpracovaných archeologických nálezů. Spolek zajistil projektovou dokumentaci k celkové obnově a zastřešení. V roce 2013 došlo k zastřešení západního hradního křídla. Při nedostatku peněz v následujících letech prováděli členové spolku stavební práce svépomocně, s finanční podporou NPÚ. Mimo jiné vyzdili do nezbytné výšky lícové zdivo věže a jižního úseku hradby. V roce 2019 získalo Sdružení v rámci programu Interreg V-A dotaci na projekt „Po stopách společné středověké historie“. To umožnilo dokončit rozsáhlou obnovu a zastřešení celého jádra hradu. Obnova zahrnula nejen přezdění a zpevnění korun zdí, zpřístupnění věže, ale také velmi náročnou opravu narušených sklepů, bez níž by nebylo možné zajistit a zastřešit zdivo nacházející se nad nimi.

Veškeré aktivity Sdružení pro Vízmburk, z. s., jsou vyvíjeny zcela na dobrovolné a nezištné bázi. Výjimečnost dobrovolné oběti ve prospěch záchrany státního hradu dokládá i skutečnost, že pro finanční zajištění úvěru nezbytného k dokončení obnovy a zastřešení hradu ručil pan Mgr. Jaroslav Balcar vlastním majetkem.

Sdružení pro Vízmburk, z. s., svou dlouholetou nezištnou činností zásadním způsobem přispělo k záchraně dlouhodobě ohroženého a zanikajícího torza státního hradu Vízmburk. Od roku 2008 pečuje o hradní areál, v němž každoročně organizuje četné kulturní aktivity. V roce 2021 byly rozhodující práce dokončeny a jádro hradu Vízmburk bylo poprvé v jeho historii zpřístupněno v plném rozsahu.

Za Královéhradecký kraj nominuje ÚOP v Josefově.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je nominováno Sdružení pro Vízmburk, z. s., zastoupené Mgr. Jaroslavem Balcarem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.