Objev maleb v kostele Všech Svatých v Litoměřicích

Kostel představující jednu z dominant jádra města byl barokně přestavěn počátkem 18. století Octaviem Broggiem. V kostele je zachováno středověké zdivo starší stavby, která kostelu předcházela. Během obnovy střešního pláště byly v roce 2021 objeveny neočekávané středověké nástěnné figurální malby.

  • Nástěnná malba po restaurování

    Nástěnná malba po restaurování

Objev byl zdokumentován, restaurátoři jej následně stabilizovali a zajistili tak, aby nedošlo k jeho poškození během dalších prací. Restaurátorský zásah provedla Eva Votočková.

Malby jsou pravděpodobně posledním pozůstatkem v minulosti bohaté figurální výzdoby kostela, která mohla být dosud pouze předpokládána na základě analogií z jiných středověkých kostelů. Malby se nacházejí v nepřístupném prostoru krovu jižní lodi kostela.

Nástěnná malba před restaurováním - celkový pohled Nástěnná malba po restaurování

Pozoruhodná nástěnná malba se zachovala pouze torzovitě, více než polovina zobrazeného výjevu zanikla vložením raně barokních kleneb. Vytváří pás rámovaný původním tvarem zaklenutí shora a mladším zastropením v jeho spodní části a dodnes prezentuje celou řadu drobných detailů. Při popisu maleb zleva doprava zaujme nejprve hlava bílého koně s živou tváří, jezdec na něm již není patrný. Zpoza koňské šíje vystupuje kopí. Následuje ústřední postava muže v červeném kabátci. Tvář světce rámují vousy s rozeklanou bradkou, kudrnaté vlasy zakrývá červená čapka, za kterou je patrný dnes již tmavý nimbus. Po pravici muže vystupuje z poškozené části výjevu do pravého úhlu zlomená ruka v nápřahu. Paže snad patří popisovanému světci. Za ní opět vyrůstá kopí. Naopak po levici světce na zadním plánu vyobrazení je vidět široká sudlice-halapartna. Dále vpravo od světce vystupuje z poškozené malby zvrácená hlava koně a vedle ní další hlava koně s upřeným výrazem vpřed. Pravé části vyobrazení vévodí architektura městské brány. Nad celým vyobrazením dominuje polopostava Boha Otce v modrém šatu, který výrazně gestikuluje a jeho mohutná ramena flankuje dvojice andělů s nezvyklými křídly. Anděl po pravici Boha Otce třímá meč, který se vznáší nad hlavou světce.

Malbu lze datovat do předhusitského období, pravděpodobně na konec 14. století. Patrně souvisí s uměleckou tradicí vycházející z děl Mistra Theodorika, na kterou upozorňují především přejaté kompoziční prvky i drobné detaily maleb. Lze sledovat i jisté vazby na další malířskou dílnu působící na konci 14. století na Lounsku. Dosud se nepodařilo jasně identifikovat zobrazenou scénu a malby tak nabízejí široký prostor pro budoucí badatelskou činnost, jelikož zachycují z ikonografického hlediska zcela jedinečný výjev.

Za Ústecký kraj nominuje ÚOP v Ústí nad Labem.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je nominována Římskokatolická farnost – děkanství u Všech svatých Litoměřice, zastoupená R.D. ICLic. Mgr. Józefem Szeligou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.