Oprava a restaurování kaple Božího hrobu v Liberci

Nejmladší Boží hrob na našem území se nacházel dlouhodobě v neutěšeném stavu. Doslova pět minut po dvanácté si objekt od římskokatolické církve pronajalo město Liberec a přistoupilo k náročné obnově. Nejdříve proběhlo restaurování lucerny, na které navázaly stavební práce, během nichž došlo i k obnově historické barevnosti fasád, doložené průzkumem.

  • Opravená kaple Božího hrobu v Liberci

    Opravená kaple Božího hrobu v Liberci

Kaple byla postavena v roce 1772 z daru libereckého soukeníka Andrease Josefa Wondraka. Jejím autorem je stavitel Johann Josef Kuntze, autor řady libereckých klasicistních domů a přestavby kostela Nalezení sv. Kříže. Kaple se skládá ze dvou částí, předsíně a hrobu, zvenčí tvořeného oválným závěrem, lemovaným z exteriéru osmi sloupy, vynášejícími lomené oblouky. Specifikem liberecké stavby bylo její situování jako samostatného objektu uprostřed města před západním průčelím kostela sv. Antonína Velikého. Obvykle Svaté hroby tvořily součást klášterů, kostelů, nebo se nacházely na okraji měst.

V souvislosti s dramatickou proměnou města, která šla ruku v ruce s rozvojem textilního průmyslu, začala kaple překážet vzrůstajícímu provozu. Proto již v roce 1862 městská rada projednala návrh na její přesun a za tímto účelem byla vypsána i veřejná sbírka. Transfer se uskutečnil roku 1865. Fakt znovuvystavění kaple se odrazil na jejím architektonickém řešení, došlo k barevnému i tvarovému zjednodušení a získala vzhled odrážející vkus poloviny 19. století.

Opravená kaple Božího hrobu v Liberci

Poslední celková oprava proběhla v roce 1986. Na stavu památky se postupem doby podepsala nedostatečná údržba, poslední kapkou byla krádež měděných plechů ze střechy, která přispěla k havarijnímu stavu. Město Liberec se rozhodlo situaci řešit, pronajalo si objekt od římskokatolické církve a záhy přistoupilo k náročné obnově. Nejdříve proběhla oprava lucerny, provedená restaurátorem Radomilem Šolcem. Na ni navázaly stavební práce, kterých se zhostila ve vzorné kvalitě místní firma Aron House pod vedením Roberta Hese, dle projektu zpracovaného Martinem Volejníkem.

Kaple dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v pohraničí, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnými společenskými změnami využití. V tomto případě měl ovšem příběh šťastný konec, o který se zasloužilo město Liberec. Celá obnova probíhala za mimořádného osobního nasazení Roberta Hese, majitele firmy Aron House.

Za Liberecký kraj nominuje územní odborné pracoviště v Liberci.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky jsou navrženy město Liberec, zastoupené PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, a společnost Aron House s. r. o., zastoupená Robertem Hesem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.