Objev a restaurování nástropní malby na zámku v Horažďovicích

Původně hrad z 13. století přestavěný na renesanční zámek možná skrývá ještě mnohá překvapení. Jedno z nich vyšlo na světlo v loňském roce. Před poměrně běžnou obnovou výmalby interiérů byl proveden průzkum a ukázalo se, že jedna z místností pod bílým nátěrem stropu skrývá rozsáhlou barokní fresku. Nálezcem byl restaurátor Jindřich Šlechta, který objevenou malbu také vzápětí restauroval.

  • Zámek v Horažďovicích

    Zámek v Horažďovicích

V rámci příprav na výmalbu interiérů zámku v Horažďovicích v roce 2019 provedl restaurátor stratigrafický průzkum omítek a nátěrů v několika místnostech západního křídla. Průzkum odhalil figurální nástropní malbu v prostoru prvního patra nárožní věže. V roce 2020 bylo po rozšířeném průzkumu přistoupeno k odhalení malby, skryté pod souvrstvím monochromních nátěrů. Po jejich postupném sejmutí byla odhalena barokní malba s námětem inspirovaným Ovidiovými Metamorfózami s vyobrazením scény Merkura a Hersé. Jedná se o scénu, kdy Merkur letící nad městem spatří Hersé v průvodu a zamiluje se do ní. Malba byla pravděpodobně vytvořena během stavebních aktivit na zámku za Václava Vojtěcha ze Šternberka, a můžeme ji datovat od 80. let 17. století do počátku století 18. Dílo bylo vytvořeno technikou fresco secco neznámým autorem na základě grafické předlohy z roku 1590 od Hendrika Goltziuse, jíž se autor do detailu držel.

Malba byla v minulosti poškozena kvůli nevhodné konstrukci stropu, jejíž vinou se v omítce propisuje množství trhlin. Část malby ve středu klenutého stropu se nedochovala, další poškození byla způsobena novodobým vedením elektroinstalace. Během restaurování bylo dbáno na citlivé zapojení retuší do originálu a díky dohledané grafické předloze mohly být chybějící části rekonstruovány.

Pohled na strop zámku před nálezem malby Barokní nástropní malba na zámku v Horažďovicích po restaurování

Nález barokní nástropní malby na zámku v Horažďovicích je významný nejen samotnou skutečností nálezu kvalitního díla, ale i vazbou malby na konkrétního významného aristokratického objednavatele, jednoho z předních českých šlechticů své doby, Václava Vojtěcha ze Šternberka, jenž zámek vlastnil na přelomu 17. a 18. století. Důležitý je i identifikací předlohy, podle které byla malba vytvořena – grafického listu od Hendrika Goltziuse. Není vyloučeno, že je součástí rozsáhlejšího cyklu, který se ještě na zámku skrývá pod pozdějšími přemalbami.

Místnost věže s nově nalezenou freskou bude zpřístupněna veřejnosti v rámci prohlídkových okruhů zámku. Restaurátor je nominován za nález díla uskutečněný při precizně provedeném předběžném průzkumu, s přihlédnutím k následnému kvalitnímu restaurování.

Za Plzeňský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je navržen MgA. Jindřich Šlechta.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.