Objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi zajímavou stavbou s delší historií. Prozrazuje ji především část románského portálu v podvěží, který byl ovšem zakryt mnoha vrstvami nátěrů a přístavbou barokní věže. Někteří badatelé proto existenci románského kostela ve Starém Městě zpochybňovali. Průkazné doklady o ní přinesly až archeologické výzkumy završené obnovou v roce 2020.

  • Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží.

    Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží.

V letech 2019 a 2020 prošel kostel a jeho areál významnou stavební obnovou. V průběhu restaurátorských prací vedených MgA. Tomášem Skalíkem byla pod podlahou druhého podlaží věže nalezena doposud neznámá horní část archivolty, další části byly zjištěny sondami provedenými do zdiva podvěží a také archeologicky pod jeho podlahou. Uvedené objevy umožnily rekonstrukci kamenického díla, které se tímto zařadilo k největším a nejnáročněji komponovaným pozdně románským portálům v českých zemích.

Významný pokrok v poznání kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě i jeho západního portálu umožnilo nasazení moderních digitálních zobrazovacích a dokumentačních metod: laserové skenování, fotogrammetrie, archeogeofyzika. Díky nim se podařilo tuto památku poměrně komplexním způsobem prozkoumat. Portál je datován přibližně mezi léta 1230 až 1240. Nové poznatky ve spojení s výsledky dřívějších archeologických výzkumů a stavebněhistorických průzkumů umožňují rekonstruovat kostel jako románskou trojlodní baziliku s chórem, který je ukončen apsidou, a před ním situovanou příčnou lodí s apsidami.

Baziliku je tak možné přiřadit ke skupině raných městských kostelů, jež vznikaly ve významných středoevropských městech napojených na těžbu drahých kovů a obchodní trasy. Není pochyb, že výjimečná stavba je úzce spojena se založením a rozvojem Bruntálu jako nejstaršího institucionálního města v českých zemích a její západní portál představuje významnou památku na bruntálskou městskou lokaci. Náleží do skupiny staveb, které se ve střední Evropě na prahu vrcholného středověku šířily spolu s procesem osidlování a exploatace drahých kovů v horských a podhorských oblastech. V tomto smyslu propojuje románská bazilika ve Starém Městě moravsko-slezské pomezí a české země s dalšími středoevropskými regiony.

Za Moravskoslezský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je navrženo Biskupství ostravsko-opavské, zastoupené Ing. Mgr. Miroslavem Přikrylem a Art Consultancy, s. r. o., zastoupená MgA. Tomášem Skalíkem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.