Konverze provozovny bývalého železářství „Koula a syn“ v Praze

Provozovna někdejšího železářství firmy „Koula a syn“ prošla na přelomu let 2019 a 2020, více než tři čtvrtě století od svého zřízení, celkovou obnovou. Nový nájemce, vinařská firma, vzal na sebe celkové náklady za projektové a stavební práce. Intaktně dochovaný interiér obchodu, který tvoří jádro památkové hodnoty objektu, se podařilo rehabilitovat a začlenit do koncepce nové prodejny.

  • Interiér bývalého železářství "Koula a syn" po obnově

    Interiér bývalého železářství "Koula a syn" po obnově

Zařízení původního železářského krámu v pražské Dušní ulici, se skladovým zázemím a kanceláří, pochází z roku 1937 a představuje unikátní příklad dobře zachovaného původního interiéru, jenž sloužil svému účelu až do počátku 21. století téměř beze změn. Jeho citlivá obnova tak přispěla k zachování příkladu z nepočetného fondu památkově chráněných vnitřních zařízení dokládajících úroveň dobového řemesla a zároveň sloužících svému účelu až do nedávné doby.

Pohled do interiéru před obnovou Interiér bývalého železářství "Koula a syn" po obnově

Tým odborníků stál před nelehkým úkolem zachovat původní zařízení železářské prodejny, a přitom prostor vhodně přizpůsobit novému účelu vinotéky a banky vín s možností pořádat omezené společenské akce. Interiér se nacházel v poměrně dobrém stavu, avšak nesl stopy více než šesti desetiletí užívání a podepsala se na něm také následná desetiletá odstávka bez provozu a údržby, která trvala do roku 2019. Některé již nevyhovující prvky, jako např. točité litinové schodiště, byly vhodně přemístěny formou „architektonické expozice“ a v místě nahrazeny prvky novými. Rovněž bylo zachováno a prezentováno torzo původního nákladního výtahu a důmyslně vyřešeno vysoušení prostor. Všechny mobiliární prvky prošly pečlivým restaurováním, přičemž jim byla ponechána patina desítiletého provozu. Interiér následně vhodně doplnily střídmé architektonické prvky odpovídající soudobým požadavkům.

Nájemce-stavebník projevil mimořádný cit pro jedinečnou památkovou hodnotu obchodu a podařilo se mu zachovat i četné dochované detaily, které nespadají pod památkovou ochranu. Nové vstupy neubraly celku na výrazu ani autentičnosti, přitom byla zachována dokumentační hodnota provozovny i jejích jednotlivých částí a prvků vestavěného interiéru.

Za hl. m. Prahu nominovalo územní odborné pracoviště v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii III. Památková konverze byl nominován investor Merlot d’Or, s. r. o., zastoupený Mgr. Dianou Sixtovou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.