Revitalizace národní kulturní památky Vodní hamr v Dobřívu

Tento hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice a představuje unikát i v rámci střední Evropy. Před zásahem se nacházel v téměř havarijním stavu, jeho obvodovým pláštěm prosakovala voda, některá zařízení nebyla funkční a postupně degradovala. Úsilím Západočeského muzea v Plzni se jej podařilo obnovit do stavu plně funkční technické památky mezinárodního významu.

  • Vodní hamr v Dobřívi po revitalizaci

    Vodní hamr v Dobřívi po revitalizaci

Projekt byl zahájen v lednu 2016. Nejprve se podařilo objasnit stavebně-historický vývoj objektu a při archeologickém průzkumu v interiéru byly objeveny pozůstatky vysoké pece na výrobu surového železa, jejíž poloha v rámci obce nebyla dosud známa. Vznik pece byl dendrochronologicky datován do roku 1756. Pod celým objektem hamru byl zjištěn také kanál, který hamr odvodňoval a pod vysokou pec přiváděl vzduch. V prostoru před hamrem byly nalezeny zbytky starší valounové dlažby.

V květnu 2020 byla obnova technického vybavení vodního hamru dokončena. Veškeré strojní vybavení hamru prošlo důkladnou obnovou, zejména buchary, dmychadla, brusky a dynama, poháněná zrevidovanou hlavní transmisí a předlohovými transmisemi. Objekt se třemi vodními koly a čtyřmi stavítky se přiblížil stavu okolo roku 1930, kdy na hamru byla čtyři vodní kola a pět stavítek. S ohledem na vnitřní osvětlení byla nově odkryta okna a vikýře, kterými do objektu prostupuje světlo, podobně jako tomu bylo v první polovině 20. století. Zrestaurována byla rovněž nahřívací dvouformová pec. Vybudováno bylo nové provozní zázemí pro návštěvníky a vytvořena doprovodná expozice k dějinám železářské výroby v Dobřívu.

Zásluhy nominovaných spočívají v případě subdodavatelské firmy Vaindl ve výborné koncepční připravenosti akce obnovy strojního vybavení hamru a kvalitním řemeslném provedení. V případě Západočeského muzea pak v prosazení obnovy hamru a následné koordinaci veškerých stavebních prací po celou dobu projektu a v prosazení některých prací nad rámec projektu IROP.

Objekt se po obnově stal provozuschopnou technickou památkou z konce 19. století, která navíc získala návštěvnické zázemí a edukační program. Kováři v předváděcím pracovišti s výhní prezentují odborné i laické veřejnosti obsluhu původního strojního vybavení hamru, jako jsou buchary, kovadliny a další stroje, a popularizují tak tradici železářství a hamernictví na Rokycansku.

Za Plzeňský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navrženo Západočeské muzeum v Plzni, zastoupené tehdejším ředitelem PhDr. Františkem Frýdou, a stavební a tesařská firma Zdeněk Vaindl.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.