Revitalizace konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Monumentální gotická cihelná stavba ze 14. století stojící v centru města prošla v letech 2019–2020 náročnou obnovou. Na základě nově provedených průzkumů byl objekt za spolupráce mnoha odborníků a zástupců nejrůznějších řemesel očištěn a kompletně revitalizován.

Rekonstrukce spočívala v konzervaci a restaurování cihlové fasády a obnově barokně upraveného interiéru bez mobiliáře. Cihly pokryla v minulých desetiletích krusta z průmyslových exhalací, podobně na tom byly i kamenné prvky fasády. Většina spodní stavby kostela vykazovala zvýšenou vlhkost. Elektroinstalace z 50. let minulého století se nacházela v havarijním stavu. Interiér byl v 70. letech vymalován nevhodnou ahistorickou barevností, stav dřevěných hlavic na pilířích byl havarijní, části opadávaly. V letech 2005–2010 musela být staticky zajištěna věž, obnovena střecha a položena nová krytina.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po revitalizaci

Kompletní revitalizace byla zahájena na jaře roku 2019 a ukončena na podzim 2020. Stavbu pokrylo v interiéru i z vnějšku celoplošné lešení a na něm se realizovaly nejrůznější průzkumné aktivity. Vzhledem k velikosti a nedostupnosti prostoru nemohla být většina průzkumů provedena dříve a dostalo se na ně až v průběhu akce. Výsledky pak byly zohledněny v rozhodnutích o dalším postupu prací.

Provedena byla celková restaurátorská obnova pláště, obnova okenních a dveřních výplní, rekonstrukce elektroinstalace, obnova povrchů interiéru. Na základě nalezených fragmentů restaurátoři ošetřili a následně obnovili povrchovou úpravu gotických žeber. Rovněž vnitřní barevnost byla obnovena vápennými nátěry dle původní barevnosti nalezené při podrobných restaurátorských průzkumech. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je příkladem zdařilé a komplexní obnovy za výjimečné spolupráce odborníků mnoha oborů.

Za Moravskoslezský kraj nominuje územní odborné pracoviště Ostrava.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou navrženy Stavební sdružení Ridera Stavební a. s. / Fichna – Hudeczek a. s. a Římskokatolická farnost Panny Marie Opava.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.