Nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech

Objev pozůstatků gotické výmalby kostela sv. Havla v Kuřívodech zcela zásadním způsobem obohacuje fond středověké nástěnné malby první poloviny 14. století.

  • Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miroslav Kolka

    Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013

Při restaurátorském průzkumu presbyteria kostela sv. Havla v Kuřívodech byly v roce 2011 zjištěny dvě vrstvy středověkých nástěnných maleb. V letech 2012–2013 převzal práce restaurátor ak. malíř Václav Potůček, který za finančního přispění ministerstva kultury i Libereckého kraje a ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma, zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou, a pod dohledem odborných pracovníků NPÚ Mgr. Miloše Krčmáře a Mgr. Jany Šubrtové odkryl dvě vrstvy středověkých nástěnných maleb.

Starší výmalba klenby, která jednoduchými červenohnědými liniemi zobrazuje nebe s hvězdami a souhvězdími, byla později překryta vápenným nátěrem, na němž jsou mladší malby pokrývající kromě kápě klenby i stěny presbytáře. Pod figurálním výjevem obětování v chrámu a postavou sv. Doroty je torzo pásu vinné révy, na východní stěně se zachovala postava archanděla Michaela vážícího duše hříšníků: misku vah se zavrženou duší doprovází ďábel, misku s vykoupenou duší anděl. Na téže stěně je ještě zlomek malby se shlukem drobných postaviček se svatozářemi. Starší vrstvu výmalby pravděpodobně mohla při své návštěvě kostela v roce 1279 spatřit královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakaru II., internovaná v té době na nedalekém Bezdězu. Mladší vrstvu lze datovat do dvacátých let 14. století a konkrétně sv. Dorota a výjev obětování v chrámu se kvalitou vyrovnají nástěnným malbám v kapli na hradě Houska. Postava archanděla Michaela pochází ze stejného období, ale byla vyhotovena jinou rukou.

V průběhu snímání omítkových vrstev došlo současně k doodhalení torza sanktuáře v severní stěně presbytáře a dvou výklenků, ve spodní části východní a jižní stěny. Překlad sanktuáře byl podroben dendrochronologické analýze, která určila, že dřevo pochází ze stromů pokácených na přelomu let 1289/1290; stavba tedy pochází z konce 13. století. Následovalo restaurování a konzervace středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Havla. Provedené sondy navíc svědčí o tom, že další výjevy či jejich fragmenty jsou i v lodi. Podrobnější zhodnocení maleb bude představeno po skončení restaurátorských prací a dokončení probíhajícího technologického materiálového průzkumu.

Nález dvou vrstev gotických středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Kuřívodech byl nominován do celostátního kola prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jako příklad dobré praxe v Libereckém kraji za rok 2013 v kategorii objev roku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.