Nástěnná a stropní výmalba velkého sálu v zadní budově zámku v Nebílovech

Obnovu Tanečního sálu v Nebílovech, jenž byl v roce 2014 znovu zpřístupněn pro veřejnost, lze považovat za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách za posledních několik let. Restaurátorka ak. mal. Karine Artouni byla nominována plzeňskými památkáři na udělení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2013 a získala zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

  • Nebílov, zámek. Zadní budova.  Pohled na část sálu.

    Nebílov, zámek. Zadní budova. Pohled na část sálu.

Barokní zámek v Nebílovech, který je od roku 1963 nemovitou kulturní památkou, byl vystavěn v letech 1705 až 1719 na místě gotické a renesanční tvrze plzeňským stavitelem Jakubem Augustonem ml. podle předlohy vypracované vídeňským dvorním architektem Johannem Lucasem von Hildebrant. V 80. letech 18. století prošel stavebními úpravami a během následující dekády vyzdobil malíř Antonín Tuvora stěny a klenbu hlavního sálu zadní budovy zámku výmalbou provedenou technikou al secco s množstvím jemných detailů, v níž se pojí klasicistní forma s prvky rokoka. V letech 1967–1969 sejmul nástropní malbu ak. mal. Vlastimil Berger a jejích 646 dílů bylo uskladněno v budově zámku. V letech 1989, 1991 a 2007 prošly sejmuté části malby revizí a v roce 2012, po další revizi a úpravě omítek klenby sálu, započaly práce na zpětném osazení; v listopadu téhož roku bylo restaurování nástropní malby kompletně dokončeno.

V roce 2013 se práce soustředily na restaurování maleb na stěnách. Také v tomto případě bylo nutné část výmalby sejmout. Protože na stěnách se nacházelo množství různě starých tmelů, bylo třeba vypracovat koncept jejich zachování a odstraňování tak, aby byly restaurovány ve vztahu k nástropní malbě a aby se z jejich autentického stavu zachovalo co nejvíce. Restaurátorské práce prováděla ak. mal. Karine Artouni se svým týmem.

Náročným a pečlivě provedeným restaurátorským zásahem se po 45 letech podařilo dokončit záchranu nástěnné a nástropní malby v Nebílovech, která je svým rozsahem ojedinělá. Na restaurování poskytlo finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR. Obnovený sál zámku v Nebílovech s malbami Antonína Tuvory, jehož práce zdobí například nedaleký klasicistní lovecký zámek Kozel, ale i řadu pražských paláců či klasicistní komnatu a čínský salon v Břevnovském klášteře, tak mohl být v sezoně 2014 zpřístupněn veřejnosti.

Nominováno na udělení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2013.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.