Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Potvorově

V jádře románský potvorovský kostel patří k nejstarším církevním památkám na našem území. Roku 1898, kdy do interiéru kostela pronikl blesk a napáchal značné škody, byly pod odpadlou omítkou objeveny středověké malby. V minulých třech letech prošly malby důkladným restaurováním.

  • Restaurované nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše

    Restaurované nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je unikátní jednolodní pozdně románská stavba s apsidou a čtyřmi drobnějšími přístavbami z pozdějších období. Založení kostela je v současnosti kladeno do poslední třetiny 12. století a je spojováno s chebskou stavební hutí a sakrální architekturou v Horní Falci a Francích. V době vzniku plnil i obrannou funkci tvrze. Přestože se nedochovala původní věž, zůstal kostel dodnes sám o sobě impozantní stavbou.

Na konci 19. století do vnitřních prostor kostela pronikl blesk, poškodil mobiliář i stavební prvky a v presbytáři strhl část omítek. Objevily se starobylé nástěnné malby. K jejich plnému odkrytí a částečnému restaurování došlo až v roce 1938. Ukázalo se, že pocházejí ze dvou historických fází, románské z období kolem roku 1250 a gotické z druhé poloviny 15. století. Výzdoba stěn apsidy je dělena do dvou vodorovných pásů s figurami světců, z nichž spodní se dochoval fragmentárně. V románské fázi jsou patrné kontury postav v arkádovém členění. Identifikace postav není možná, lze však usuzovat, že v pásu pod římsou se nacházelo dvanáct apoštolů. V gotické fázi je vyobrazeno deset postav, z nichž můžeme ikonograficky určit sv. Vojtěcha, Vavřince, Jiřího, Barboru, Kateřinu, Zikmunda a Václava. Trojice postav na evangelní straně není možné identifikovat.

Nástěnná malba před restaurováním Nástěnná malba po restaurování

Po průzkumu maleb moderními metodami v roce 2016 bylo zahájeno restaurování, na kterém spolupracovali MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf. V první fázi v letech 2017–2018 restaurovali malby na tribuně a v konše apsidy, v následujícím roce navázalo restaurování maleb na stěnách presbytáře. Restaurátorský zásah přispěl k zajištění a konzervaci vzácných maleb. Nedochovaly se kompletní, proto byl respektován nálezový stav z třicátých let 20. století, kdy se obě časové vrstvy prolínají a tvoří zajímavý celek z hlediska jak historického, tak estetického. Kostel, včetně jeho malířské výzdoby, patří z hlediska středověkého umění do skupiny předních sakrálních objektů západních Čech a současně svým významem kontext regionu přesahuje.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi restaurátoři MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.