Obnova kaple v Zadním Arnoštově a průzkum a restaurování maleb v jejím interiéru

Na kopci u obce Zadní Arnoštov stojí menší kaplička protaženého čtvercového půdorysu. Umístění v těsné blízkosti silnice se projevilo na jejím nedobrém stavu. V roce 2018 přistoupilo město Jevíčko k opravě vnějšího pláště kapličky včetně střechy a během oprav vyšlo najevo, že pod nátěrem se na vnitřních stěnách nacházejí hodnotné nástěnné malby s nápisy. Z nich vyplynulo, že kapli s výzdobou nechal postavit v roce 1768 patrně jeden z místních obyvatel.

  • Kaple v Zadním Arnoštově po obnově

    Kaple v Zadním Arnoštově po obnově

Barokní lidová kaplička je výrazným krajinotvorným prvkem na tradičním místě u silnice na vrcholu kopce. Drobná stavba s trojbokým závěrem má rozměry 2,7 × 2,8 m, jednoduše profilovanou korunní římsu, čelní trojúhelný štít a sedlovou střechu o výšce 4,15 m v sedle. Do kapličky se vstupuje brankou, interiér je zaklenut mělkou valenou klenbou.

Těsná blízkost silnice měla vliv na stav kapličky. Venkovní omítky byly zavlhčené, odpadávaly od zdiva, krytina střechy byla dožilá, do střechy místy zatékalo. Město Jevíčko proto v roce 2018 zahájilo opravu jejího vnějšího pláště a střechy. Při práci ovšem stavební firma zjistila, že pod nátěry se v interiéru objevuje barevné pojednání. Opravu přerušil restaurátorský průzkum, při němž v roce 2019 restaurátorka BcA. Martina Bednářová zjistila figurální malby na všech třech stranách interiéru, na klenbě i na záklenku nad vstupem. Město bez dlouhého odkladu souhlasilo s jejich restaurováním.

Pod několika vrstvami nátěrů a na stěnách i pod štukovou vrstvou byly objeveny figurální malby s náboženskou tématikou včetně doprovodných německých nápisů. Restaurátorka odstranila překrývající nátěry a štukovou vrstvu na stěnách včetně novodobých přemaleb, malbu dočistila a následně fixovala, uvolněná místa omítek injektovala. Po zatmelení defektů vápenným štukem následovala barevná retuš včetně menších rekonstrukcí, kde to výzdoba dovolovala.

Malby v kapličce sice nemají nejvyšší uměleckou hodnotu, jsou ale uceleného zaměření a svým zarámováním mají připomínat závěsné obrazy. Na čelní straně je výjev sv. Josefa s Ježíškem a Pannou Marií, nad nimi jim žehná Bůh Otec s holubicí Ducha svatého a celek je završen adorujícími andílky na klenbě kaple. Malba představuje pravděpodobně návrat Svaté rodiny z útěku do Egypta, ale nabízí se i vysvětlení, že jde o dosti vzácné zobrazení Svaté rodiny jako Trojice pozemské ve vztahu k Trojici nebeské, kde sjednocujícím prvkem je Ježíš.

Z nápisu pod hlavním výjevem na čelní straně se dozvídáme, že kapli i s výzdobou nechal postavit k poctě Ježíše, Marie a Josefa v roce 1768 patrně místní obyvatel Josef Anton Marckes. Je velmi překvapivé, že v kapličce jednoduššího, možno říci až lidového vzezření je interiér pojednán malbou s jednotným ikonografickým programem vztahujícím se ke Svaté rodině. I úpravy kaple, které proběhly v 19. století, respektovaly starší malbu. Dokládá to nejen vřelý vztah k místu, ale i k výjevům, které byly pro obyvatele stále aktuální. Snahou restaurátorky i města Jevíčka proto bylo zachovat co nejvíce z původní pozdně barokní výzdoby interiéru.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi místostarosta města Jevíčko Mgr. Miroslav Šafář a restaurátorka BcA. Martina Bednářová

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.