Záchrana kopaničářské Janúšovy chalupy v Žítkové

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp. 29 v obci Žítková zahrnuje tzv. Janúšovu chalupu, protilehlou hospodářskou budovu a starý ovocný sad uzavřený na východě roubenou stodolou. Před několika lety stála chalupa na prahu zániku. Díky iniciativě a pochopení nových vlastníků se ji ale podařilo obnovit s využitím tradičních stavebních postupů z doby vzniku objektu.

  • Janúšova chalupa po obnově

    Janúšova chalupa po obnově

Obnova Janúšovy chalupy započala v roce 2017, poté co majitel usedlost o rok dříve v havarijním stavu odkoupil a stavba byla prohlášena kulturní památkou. Nezbytným východiskem rekonstrukce se stalo důkladné zmapování historického vývoje a aktuálního stavu objektu. Nejprve byla Ing. Tomášem Kynclem (DendroLab Brno) provedena dendrologická analýza dochovaných dřevěných konstrukcí a rovněž diagnostika biotické degradace, která přesně lokalizovala rozsah poškození jednotlivých prvků dřevomorkou domácí a stanovila účinná opatření vedoucí k nápravě. Obnovu podle návrhu architektky Ing. arch. Edity Vlčkové, specializující se na lidovou architekturu, provedla firma Hliněný dům za finanční podpory z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a Zlínského kraje.

Stavba byla celkově staticky zajištěna a v celém procesu obnovy byl kladen zvláštní důraz na zachování autentických původních materiálů a tradičních řemeslných postupů. Materiály užité při obnově byly získávány z místních zdrojů z objektů, které zanikly – nepálené cihly (tzv. kotovice), kámen, pálené střešní tašky –, dřevěné konstrukce byly ručně otesány tradičním způsobem a spojené výhradně tesařskými spoji. Veškeré prvky, které bylo možné zachovat, se restaurovaly, jako například původní okna v jizbě. Přestože obnova probíhala pod dohledem odborníků z Národního památkového ústavu, majitel objektu (profesí historik a vysokoškolský pedagog) sám v jejím průběhu absolvoval postgraduální studium památkové péče na generálním ředitelství Národního památkového ústavu a několik tesařských workshopů, aby porozuměl procesu obnovy kulturní památky v širším kontextu.

Janúšova chalupa před obnovou Janúšova chalupa po obnově

Stavení je nedílnou součástí krajiny, s níž vytváří harmonický celek, proto byl současně s rekonstrukcí domu zahájen proces obnovy sadu tradičních bělokarpatských odrůd ovocných stromů. Ing. Ivana Bruchterová a Ing. Milan Bruchter z firmy Přírodní zahrada zmapovali a popsali všechny dochované staré odrůdy stromů a jejich stav a postupně sad obnovují. Současně se pracuje na obnově bělokarpatské květnaté louky na vyčištěném pozemku před domem. Klíčovým zdrojem informací pro návrat okolí domu do původního stavu jsou archivní fotografie.

Obnova kopaničářského domu čp. 29 v Žítkové, který si díky citlivému přístupu nadále udržuje výrazně autentickou podobu, je ukázkovým příkladem rekonstrukce památky tradičního lidového stavitelství.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Kroměříži

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Mgr. Marcela Matějková a ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. (vlastníci objektu)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.