Restaurování pastoforia v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě

Pozdně gotické věžové sanktuárium umístěné ve farním kostele sv. Mikuláše ve Znojmě patří v rámci našeho památkového fondu k nejkvalitnějším příkladům monumentální interiérové kamenosochařské práce určené pro sakrální interiér. Sanktuárium bylo v roce 2019 důkladně zkoumáno a poté, po více než stu letech, komplexně restaurováno.

Památka se nachází na evangelijní straně presbytáře gotického kostela. Štíhlá architektura dosahující výšky 7,5 m spočívá na třech sloupech, které nesou schránku tvaru kvádru, uzavřenou třemi prolamovanými mřížemi s malovanou figurální výzdobou. Ta sloužila pro uchovávání eucharistie. Ze schránky vyrůstá subtilní prolamovaná věžice s volnými pilířky a fiálami zakončená kytkou. Dílo je nejen významnou a působivou památkou Rakousky orientované kamenické produkce poslední čtvrtiny 15. století, ale zároveň vzácně reprezentuje i výtvarné zpracování kovu (kovářská práce, sekání, zámečnické postupy, cínování) s malbou. Ikonografický program lze souhrnně označit jako protireformační, včetně motivu bernardinského slunce s iniciálami IHS; dominují mariánské a pašijové motivy, symboly významných katolických svátků a součástí programu jsou i vybrané světice a světci.

Restaurátorským pracím předcházel rozsáhlý průzkum a dokumentace. Ohledání odhalilo skutečnost, že v minulosti muselo dojít k rozsáhlému poškození architektury, neboť její značná část již byla rekonstruována sádrou. Práce na kamenných (vápencových) a sádrových částech sanktuária sestávaly především z odstranění druhotných nátěrů potlačujících subtilní modelaci, kámen byl ve spodní části odsolen a lokálně zpevněn, došlo také ke konzervaci železných spojovacích prvků. Závěrečnou etapou bylo doplnění chybějícího spárovacího materiálu a retuš povrchu díla. Práce provedli MgA. Josef Červinka a MgA. Daniel Hvězda.

Samostatným úkolem bylo restaurování tří mřížek schránky, jež byly převezeny do ateliéru restaurátora Mgr. art. Jana Vojtěchovského, Ph.D. Vstupní průzkum odhalil, že na kovu probíhají závažné degradační procesy, které postupně vedou ke ztrátě unikátně zachované barevné vrstvy maleb. Stěžejní bylo tedy očištění barevné vrstvy a zlacení, současně lokální přichycení šupinovitě odloučených ploch a redukování rzi. Závěrem proběhla minimalistická retuš akvarelovými barvami na lokálních tmelech a v místech rušivých defektů a konzervace. Restaurováním mřížek došlo k záchraně jedinečné památky pozdně gotické produkce kovozpracujících řemesel a malby.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Bc. Pavel Vlk, manažer stavebních investic Biskupství brněnského, a farář a děkan Mons. Jindřich Bartoš z Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.