Nález a restaurování nástěnných maleb v měšťanském domě v Prachaticích

V jádru středověký měšťanský dům v Křišťanově ulici čp. 34 stojí naproti hlavnímu vstupu do děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Při přípravě celkové rehabilitace interiéru odhalil sondážní restaurátorský průzkum na stěnách druhého patra domu neobvyklou pozdně barokní výzdobu.

Na nečekaný nález unikátně provedených nástěnných maleb navázaly precizní restaurátorské a archivní průzkumy, které se staly nepostradatelným podkladem pro následný restaurátorský zásah. V místnosti při severozápadním nároží druhého patra domu se podařilo odkrýt a restaurovat podstatnou část pozdně barokní výzdoby z druhé poloviny 18. století. Neobvykle provedené a umístěné malby zde byly postupně objeveny na třech stěnách; čtvrtá, západní strana v 19. století zanikla. Na okrově zbarvených plochách se nacházejí iluzivní plastické rámy, které v okolí oken nabízejí preromanticky pojaté výhledy do volné krajiny provedené technikou chiaroscura. Hlavní důraz byl položen na graficky podané usedlosti, domy, věže a ruiny. V celé kompozici se jako nečekaný prvek objevuje oltářní retábl namalovaný mezi okny severní stěny. Iluzivní oltářní architekturu s krucifixem v naznačené středové nice zdobí při krajích vázy a rokaje. Chybějící spodní část malby naznačuje, že původně před ní na podlaze stávalo klekátko.

Nástěnné malby v Prachaticích po odkryvu Nástěnné malby v Prachaticích po restaurování

Podle způsobu provedení maleb a na základě archivního výzkumu je možné téměř s jistotou předpokládat, že objednavatelem výzdoby byl prachatický měšťan a radní Johann Millner, který dům vlastnil v letech 1758–1775. Majitelé, kteří zde žili před ním a po něm, drželi dům příliš krátce na to, aby provedli tak rozsáhlé a nákladné úpravy jeho interiéru.

Odhalené a restaurované nástěnné malby naznačují překvapivě vysokou životní úroveň a dobově progresivní estetické preference měšťanské elity venkovského města v druhé polovině 18. století. Místnost byla nástěnnou malbou proměněna v iluzivní interiér altánku či lusthausu. Malovaný oltář však dokládá, že tento prostor nesloužil jen k odpočinku, ale i k soukromé zbožnosti tehdejšího majitele a jeho rodiny.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi MgA. Jana Weisserová a MgA. Michal Vedral (restaurátoři)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.