Restaurování Mariánského sloupu v Poličce

Mariánský sloup v Poličce se řadí k nejcennějším památkám svého druhu u nás. Po roce 2011 proběhlo restaurování této národní kulturní památky, podložené podrobným restaurátorským průzkumem. Ocenit je třeba jak příkladný přístup vlastníka, města Poličky, tak nadstandardní přístup restaurátorů.

  • Mariánský sloup na Palackého náměstí v Poličce po obnově, detail hlav andílků

    Mariánský sloup na Palackého náměstí v Poličce po obnově, detail hlav andílků

Mariánský morový sloup na náměstí v Poličce postavil v letech 1727–1731 přední český sochař Jiří František Pacák se svou dílnou. Barokní dílo s bohatou sochařskou výzdobou bylo v minulosti opakovaně opravováno, během 20. století se uskutečnilo celkem šest velkých oprav a časový interval mezi nimi se výrazně zkracoval. Důvodem posledního restaurování se stalo vážné poškození památky v roce 2011, kdy u sochy sv. Víta odpadla bez cizího zavinění světcova pravá ruka s knihou. Díky iniciativě vlastníka – města Poličky – byl následně proveden velmi podrobný a úplný restaurátorský průzkum pilíře, na který navázalo komplexní restaurování. Interdisciplinární restaurátorský průzkum v roce 2012 i celý průběh restaurování sledovala speciálně jmenovaná odborná komise.

Nejdříve byly sejmuty části v havarijním stavu, včetně čtyř soch. V letech 2015–2018 následovalo vlastní restaurování celého sloupu s výzdobou, které zahrnovalo klasické postupy – předzpevnění nejvíce zvětralých míst kamene, jeho čištění, zpevnění či doplnění probarvenými tmely. Zrezivělé a uvolněné čepy byly nahrazovány nerezovými, trhliny byly injektovány a v havarijních místech zajištěny nerezovými armaturami. Dále bylo obnoveno zlacení nápisů a na sloup byly osazeny kopie snesených částí včetně čtyř soch. Kolektiv restaurátorů přistupoval k zásahu komplexně, plně akceptoval výsledky restaurátorského průzkumu a používal všechny dostupné metody a prostředky vhodné k restaurování. K dispozici měl rovněž restaurátorské zprávy ze tří předchozích zásahů a mohl tak porovnávat současný stav památky s restaurováním v daných letech.

Mariánský sloup v Poličce před obnovou Mariánský sloup v Poličce po obnově

Město Polička jako vlastník projevilo velkou iniciativu nejen jmenováním odborné komise, ale i při shánění finančních prostředků. Restaurování bylo hrazeno z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury, z prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje a města. Město se věnovalo také propagaci restaurování sloupu – uskutečnilo se několik přednášek pro veřejnost, o probíhajícím zásahu byla informována média.

Restaurování mariánského sloupu bylo od samého počátku pojato jako modelový příklad restaurování takto hodnotných a významných památek. Úkolem bylo rovněž výrazně zpomalit další poškozování sloupu a jeho výzdoby. To se bezezbytku podařilo. V průběhu času ale přesto bude nutné s největší pravděpodobností přistoupit k dalším náhradám originálů, aby nedošlo k úplnému zániku ikonograficky mimořádně propracovaného a sochařsky i architektonicky jedinečně ztvárněného mariánského sloupu.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi restaurátoři Mgr. BcA. Petr Gláser a MgA. Renata Poláková-Tauchmanová a město Polička, zastoupené starostou Jaroslavem Martinů a vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Ing. Martou Mastnou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.