Obnova a zpřístupnění zámku Svojšín

Obec Svojšín se dlouhodobě věnuje obnově zdejšího zámku. Systematická záchrana původně značně devastovaného areálu je navíc spojena s prezentací hodnot vzniklých na základě příkladné památkové obnovy.

  • Zámek ve Svojšíně, hlavní průčelí a terasa

    Zámek ve Svojšíně, hlavní průčelí a terasa

Zámek ve Svojšíně byl vybudován v barokním slohu v roce 1723 na místě tvrze, připomínané již na sklonku 12. století. Od doby svého vzniku prošel dílčími stavebními úpravami, mezi které patří i radikální a necitlivá změna původního dispozičního uspořádání z druhé poloviny 20. století, kdy byly zámecké komnaty západní části prvního patra přeměněny ve velký sál. Přesto si však stavba jako celek uchovala původní slohový architektonický výraz exteriéru, do značné míry dispoziční uspořádání jednotlivých prostor a řadu původních uměleckých a uměleckořemeslných prvků včetně nástěnných maleb, dokládajících někdejší výstavnost objektu.

Obec Svojšín od roku 2002 postupně obnovuje exteriér i historické interiéry zámku, přičemž důraz klade na zachování všech původních architektonických, uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Komnaty v západním křídle prvního patra zámku, zcela nevhodně přetvořené na velký sál, se po obnově částečně navrátily do původního stavu, a to podle provedených rešerší a hloubkových stavebních i restaurátorských průzkumů.

Velký sál před restaurováním Velký sál po obnově v roce 2018

Mimořádnou pozornost však zasluhuje nejen vrstevnatá obnova, ale i prezentace objektu, která přihlíží k nejvýznamnějším etapám jeho stavebně-historického vývoje. Důraz je kladen na etapu barokní v první třetině 18. století, představeny jsou ale i poslední velké slohové úpravy zámeckých interiérů, konkrétně piana nobile, uskutečněné ve 20. letech 20. století. Tato historická vrstva úprav je sice relativně mladá, avšak v kontextu celého stavebně-historického vývoje objektu zasluhuje značnou pozornost. Dokládá totiž skutečnost, že i v tomto období se při obnově přihlíželo nejen k původní barokní podobě komnat, ale přistupovalo se k ní také s citem pro udržení jejich výsostně zámeckého charakteru.

Ve starší historické vrstvě původních barokních úprav zámeckých interiérů zasluhují pozornost některé prvky a umělecké detaily, které se nenacházejí na žádném z obdobných památkových objektů v rámci širšího regionu západních Čech. Příkladem je dekorativní iluzivní malba dlaždicového obkladu v prostoru topenišť barokních krbů, dokládající, že se zde netopilo klasickým způsobem, ale pomocí vložených samostatných otopných těles. Za zmínku stojí rovněž unikátní iluzivní malířské ztvárnění ploch dveřních křídel a deštění nik dveřních vstupů.

Obec Svojšín se prezentaci objektu věnuje již od prvopočátku. V postupně obnovovaných zámeckých interiérech pořádá rozmanité kulturní akce, všechny prostory je rovněž možné navštívit v rámci prohlídkových okruhů.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen starosta obce Svojšín Karel Petráň

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.