Objev obrazů z legendy sv. Isidora v kapli sv. Isidora v Křenově

Kaple sv. Isidora v Křenově prošla v letech 2004–2017 generální obnovou, jejímž završením se stalo restaurování interiérového vybavení. V jeho průběhu se podařilo určit námět tří obrazů, které se přes havarijní stav dochovaly překvapivě dobře.

  • Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

    Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

Hřbitovní kaple sv. Isidora založená roku 1707 je významná centrální raně barokní stavba stojící v malé obci Křenov na českomoravském pomezí. Interiér je zdoben figurálními nástěnnými malbami a štukovými postavami světců a andílků s ústřední sochou sv. Isidora ve výklenku hlavního oltáře. Výzdoba kaple sv. Isidora v Křenově se řadí se mezi význačné historické, umělecké a liturgické doklady z barokního období v Pardubickém kraji, kvůli poškození střechy a následnému zatékání se však nacházela v havarijním stavu. Její demontování a uskladnění v nevyhovujících podmínkách pak vedlo k dalšímu poškození. Celé vybavení pokryla silná vrstva plísně, předměty byly napadeny dřevokaznou houbou i červotočem a povrchové úpravy se ve velkých krustách uvolňovaly a odpadávaly. Některé části mobiliáře byly odcizeny nebo se ztratily. Roku 2004 obec Křenov získala od farnosti kapli do svého vlastnictví a zahájila její renovaci.

Restaurování vnitřního vybavení se ujal restaurátor Josef Čoban spolu s dcerou Hanou, dále se na něm podíleli Jakub Kučera, Mgr. art. Luboš Machačko, MgA. Petr Rejman a jiní. Restaurátorské práce byly náročné a zdlouhavé, musely být sanovány rozbujelé plísně a uvolněné vrstvy povrchových úprav se opakovaně upevňovaly. Restaurován byl hlavní oltář se sochou Boha Otce, průčelí kruchty, dveře do sakristie, lavice i čtyři cechovní postavníky a lucerny. Podařilo se nalézt některé ztracené artefakty, jiné byly podle historických fotografií znovu zhotoveny.

Obraz isidorské legendy před restaurováním Obraz isidorské legendy po restaurování

Na průčelí kruchty se nacházejí tři obrazy malované na plátně, o nichž se donedávna nevědělo, jaký výjev zobrazují. Teprve po odstranění silně zakalených laků a kontaminace plísněmi se objevily překvapivě velice dobře dochované malby. Díky pátrání Hany Čobanové, jež se kaplí zabývala ve své diplomové práci, víme, že zobrazují deset scén ze života sv. Isidora Madridského, odpovídajících kapitolám světcova životopisu z roku 1673. Na každém z obrazů se nachází několik scén ze života svatého muže. Na prvním je zachycena stěžejní scéna zázračné orby, kdy sv. Isidorovi spočívajícímu v modlitbách pomáhali na poli andělé; další výjevy znázorňují zázračné vytrysknutí pramene ze skály, scénu s oslem a vlkem a s pomlouvači. Druhý obraz zachycuje zázračný výjev množení zrní, krmení ptáků a příběh o Isidorově zbožné manželce Marii de la Cabeza. Poslední obraz představuje v hlavním motivu sv. Isidora křísícího dceru svého pána Jana de Vergas, v pozadí pak zachraňujícího svého syna utonulého ve studni a zázračné obdarování poutníka jídlem.

Výsledkem snažení restaurátorů je zrenovovaný interiér kaple, který mohou návštěvníci po mnoha letech znovu obdivovat. Kromě precizní restaurátorské práce špičkové úrovně je velkým přínosem nadstavba restaurátorského úkolu – objevné zjištění uměnovědného charakteru vztahující se k místně uctívanému světci sv. Isidorovi Madridskému, vypovídající o historii kaple a místa, kde vznikla.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích.

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi MgA. Hana Čobanová a akad. mal. Josef Čoban (restaurátoři).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.