Prohlídková trasa Pod střechami chebských domů – cesta napříč staletími

Díky iniciativě města Cheb a Národního památkového ústavu probíhá od roku 2015 na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických krovů. V květnu roku 2017 byla otevřena unikátní prohlídková trasa, díky níž se mohou návštěvníci s výsledky průzkumu seznámit.

  • Cheb – prohlídková trasa Pod střechami chebských domů – cesta napříč staletími

    Cheb – prohlídková trasa Pod střechami chebských domů – cesta napříč staletími

Dosud se na 90 domech podařilo zdokumentovat přes 130 krovových konstrukcí. Nejstarší pocházejí již z poslední čtvrtiny 14. století, z doby vlády Karla IV. a Václava IV. Přestože se na zkoumaném území možnost zachování většího množství historických krovů předpokládala, zjištěné poznatky předčily všechna očekávání. V tuto chvíli je zdokumentováno 15 středověkých krovů do roku 1550, dva renesanční krovy, 25 barokních krovů z období 1600–1800 a 90 krovů z období 19. a 20. století. Mnohé z těchto konstrukcí představují vůbec nejstarší zástupce daných typů na území České republiky, jindy se jedná o výjimečná tesařská díla z hlediska řemeslného provedení či rozměrů. Největší z nich dosahují rozpětí skoro 20 metrů a zhruba stejné výšky rozdělené až do pěti úrovní. V žádném jiném českém nebo moravském městě zřejmě není dochován tak pestrý, ucelený a početný soubor historických krovů. I v širším měřítku střední Evropy jde patrně o unikát.

Jednotlivé krovy, které jsou součástí trasy, návštěvníkům zprostředkovávají průřez všemi výše jmenovanými časovými a typologickými etapami vývoje krovových konstrukcí, každý z nich přitom nabízí jedinečnou atmosféru. Zpřístupněn je velký barokní krov domu čp. 478 na západní straně náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ohromující svými rozměry i kvalitou řemeslného zpracování konstrukce o několika etážích. Na východní straně náměstí a v Kostelní ulici je zpřístupněno dalších pět krovů – nárožní na domě čp. 505 z doby po polovině 19. století, vrcholně gotický krov domu čp. 506, znešvařený nedávnou necitlivou náhradou některých prvků, velký pozdně gotický krov sousedního domu čp. 507 a dva příklady poválečné práce z 20. století na domech čp. 508 a čp. 509. V současné době jde o nejrozsáhlejší soubor historických krovů zpřístupněný veřejnosti v rámci celé České republiky, který v letních a podzimních měsících přilákal více než 1 000 návštěvníků.

Prohlídková trasa byla vytvořena díky kvalitní a operativní spolupráci města Cheb, které umožnilo prvotní poznání hodnoty chebských krovů a následně zajistilo jejich úpravu pro prohlídkovou trasu. O propagaci a popularizaci hodnot krovů se následně zasloužil Nadační fond Historický Cheb. Po zveřejnění prvotních zjištění z první etapy průzkumu řešitelským týmem (Mgr. Michal Panáček, Mgr. David Otáhal, Ing. Tomáš Kyncl) zahájil Nadační fond Historický Cheb množství navazujících aktivit, za jejichž dosavadní vyvrcholení lze považovat právě otevření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů. Mezi tyto aktivity patří mj. finanční příspěvek na průzkum dalších domů v historickém jádru města, vydání kvalitních propagačních materiálů v českém a německém jazyce, vydání reprezentativní knihy Historické krovy – chebský fenomén, vytvoření stálé expozice o chebských krovech doprovázené katalogem či prezentace chebských krovů na mezinárodní odborné úrovni. Projekt Historické krovy – chebský fenomén se postupně stal páteřním projektem Nadačního fondu Historický Cheb.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli navrženi město Cheb a Nadační fond Historický Cheb, zastoupení PhDr. Marcelou Brabačovou (vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu a předsedkyně a tajemnice správní rady Nadačního fondu).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.