Záchrana dřevěného mostu přes řeku Jizeru v Bystré nad Jizerou

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná. Díky spolupráci obce Bystrá nad Jizerou s Libereckým krajem a důmyslnému řešení obnovy se však památku podařilo zachránit.

  • Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

    Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Hlavní těleso mostu je řešeno jako celodřevěná, z větší části obedněná stavba, krytá dvojicí křížově propojených sedlových střech. Podlaha mostu (mostovka) je provedena z volně ložených dřevěných hranolů. Pětiboký mostní pilíř v říčním korytě je vystavěn z pískovcových kvádrů s dekorativním lícovým rýhováním. Ve vyzdívce pilíře je vsazen kvádr s rytým monogramem a datací F + J/1888. Základním prvkem nosné konstrukce mostu je dvojice tesařsky částečně opracovaných kmenů osazená v 80. letech 19. století, která až do roku 1920 vynášela nekrytou mostovku. Po roce 1920 byla celá konstrukce obedněna a zastřešena.

Most byl bez omezení používán jako dopravní spojka mezi silnicí č. 292 a obcí Bystrá nad Jizerou. Výstavba a mnohačetné necitlivé úpravy tzv. Pojizerské silnice společně se solením a jinými povětrnostními vlivy však zapříčinily postupné odehnití vystupujících částí hlavních trámů konstrukce do té míry, že most musel být v roce 2013 zcela uzavřen. Pro obec Bystrá se tím značně zkomplikovala dopravní dostupnost.

Opakovaná jednání s vlastníkem mostu – obcí Bystrá nad Jizerou – neměla východisko, neboť malá obec se 116 obyvateli nemohla opatřit potřebné finance, nedisponovala ani nutným personálním aparátem k obstarání složité administrace. Téměř neproveditelnou činilo akci i samotné uchopení problému, výběr projekce, koordinace všech složitých a mnohdy protichůdně laděných nároků, od vodohospodářů, životního prostředí, dopravy, památkové péče až po různé názory na stav a způsob opravy. Naděje svitla až v okamžiku, kdy se do věci jako garant vložil Liberecký kraj. S touto institucí po boku se obec Bystrá nad Jizerou pustila se do přípravných prací, které vyústily v projektovou dokumentaci a stavební povolení.

Spásný nápad Ing. Svobody, mostního specialisty ze sousední vsi, přinesl podstatné zjednodušení oprav tím, že most byl vcelku přesunut mohutným jeřábem na suché místo mimo koryto řeky. Liberecký kraj následně vyčlenil ze svého rozpočtu jednorázovou přímou podporu 3,85 milionu Kč a nabídl obci, že most, který bude vyžadovat zvýšenou péči i po opravě, převezme později do svého vlastnictví. Rekonstrukce mostu byla podpořena i příspěvkem z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Zástupci Libereckého kraje se účastnili kontrolních dní a koordinovali vše potřebné tak, aby v červenci 2017 mohla proběhnout kolaudace a slavnostní otevření stavby, včetně obnovení dopravního provozu. V současnosti most opět slouží veřejnosti, a to nejen jako pozoruhodný doklad technické dovednosti našich předků, ale i jako důležitá komunikační spojka pro relativně odlehlou obec Bystrá nad Jizerou.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Krajský úřad Libereckého kraje, zastoupený PhDr. Mgr. René Brožem, vedoucím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.