Objev pozdně gotického sklepa s trámovým stropem v domě čp. 26 na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově

V roce 2016 byl při operativním průzkumu a dokumentaci domu čp. 26 objeven pozdně gotický sklep s trámovým stropem. Unikátní nález poukazuje k doposud téměř neznámé etapě výstavby města Holešov.

  • Pohled na trámy stropu a záklop tvořený pískovcovými plotnami (foto Jan Štětina)

    Pohled na trámy stropu a záklop tvořený pískovcovými plotnami (foto Jan Štětina)

Jednopatrový dům s nevýraznými fasádami zvenčí ničím neupozorňuje na svůj pozoruhodný stavební vývoj. Přízemí a první patro prošly v průběhu 19. a 20. století výraznou přestavbou, ovšem suterénní prostory se vyznačují pozoruhodnou mírou autenticity. Zaujme již klenutý vstupní tunel s řadou dochovaných detailů poukazujících na konstrukci stavebního bednění a téměř intaktně se dochoval prostor sklepa s trámovým stropem z počátku 80. let 15. století, jenž mezi historickými městy východní Moravy zatím nemá obdobu. Sklep vymezuje kamenné zdivo pojené hliněnou maltou, nejpozoruhodnější konstrukcí však je strop sestávající z mohutných nehraněných trámů o profilu asi 30 × 30 centimetrů a se záklopem z rozměrných pískovcových ploten, rovněž pojených hliněnou maltou. Dendrochronologická analýza přinesla překvapivé zjištění, že k výrobě stropních trámů sloužilo dubové dřevo pokácené mezi lety 1480 a 1482; materiál dalších dřevěných konstrukcí pochází ze sezony 1743/1744.

Dům čp. 26 na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově představuje minimálně v měřítku širšího regionu naprosto nezastupitelný pramen pro studium zděné měšťanské zástavby pozdního středověku. Datace dřevěného stropu poukazuje k doposud nedostatečně zdokumentované pozdně gotické fázi stavebního vývoje města a dokládá kvalitu měšťanské výstavby, jež zde vznikala v období pánů ze Šternberka. Dokumentace sklepa v domě čp. 26 společně s nálezy pozdně gotických konstrukcí v některých dalších holešovských domech dokládá přítomnost náročnější zděné výstavby již v závěru 15. století.

Odhalení pozdně gotické vývojové vrstvy dodává městu Holešov další kvalitativní rozměr a prohlubuje památkové hodnoty historického sídla, dosud vnímaného zejména v kontextu jeho barokního vývoje.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byl navržen Ing. Karel Bartošek z Městského úřadu Holešov

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.