Záchrana a obnova hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnými společenskými změnami využití. Řadě z nich dodnes hrozí zánik. V případě Horního Maršova se však památku podařilo zachránit a najít pro ni nové kvalitní využití.

  • Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

    Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

První nezbytné práce zajistili již v období po roce 1990 bratři RNDr. Pavel Klimeš a Ing. Miloslav Klimeš z Horního Maršova. Záchranu kostela poté iniciovalo občanské sdružení Aichelburg, které v roce 2003 pořídilo a financovalo projektovou dokumentaci, podle níž proběhla první etapa záchranných prací. Později přešel kostel do majetku obce Horní Maršov, která v obnově památky pokračovala.

Obnova probíhala od počátku s důrazem na zachování co nejvyšší autenticity prostor a konstrukcí a snažila se zachovat veškeré stavební etapy s respektem k původním technologiím a materiálům. Ve výsledku jsou proto v interiérech kostela dochovány renesanční omítky spolu s výmalbou z konce 19. století, jak tomu bylo i v minulosti. Návštěvníkům se tak představuje neopakovatelná atmosféra několika staletí historie východních Krkonoš. Odráží se zde i estetické vnímání a život původních obyvatel, jejichž četné vzkazy se podařilo odkrýt na stěnách kostela. Šlo o příkladnou obnovu provedenou s respektem k historickému originálu a za výborné spolupráce mezi vlastníkem, památkáři a realizátory prací. Významnou část zásahů tvořily náročné restaurátorské postupy, které umožnily zachování i kvalitní prezentaci historického interiéru stavby.

Oratoř v roce 2002 (foto Pavel Klimeš) Oratoř po obnově

V srpnu 2016 byly práce dokončeny a kostel se slavnostně otevřel veřejnosti. Opět v něm probíhají církevní a nově také civilní obřady, památka se zároveň stala vyhledávaným turistickým cílem. Při významných událostech se zde pořádají komentované prohlídky, které návštěvníky seznamují s průběhem záchrany a obnovy kostela. Inspirativní prostředí poskytuje zázemí koncertům, alternativnímu divadlu či autorským čtením. Kostel zpřístupňuje Dům obnovy tradic, ekologie a výchovy (DOTEK), pro který byla obnovena blízká budova bývalé fary. Celý areál se tak po desetiletích úpadku stal místem, které lidé vyhledávají a jež upevňuje jejich vztah ke kulturnímu a přírodnímu dědictví Krkonoš.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi obec Horní Maršov, zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem, a občanské sdružení Hradní společnost Aichelburg, zastoupené RNDr. Pavlem Klimešem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.