Občanské sdružení Za krásnou Olomouc

Necitlivá rekonstrukce bývalé kanovnické rezidence ve Wurmově ulici se stala v prosinci 2007 jedním z podnětů vzniku sdružení, jež se věnuje osvětové a popularizační činnosti týkající se péče a zachování stavebních památek i historických urbanistických sídelních celků Olomoucka se zaměřením na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty historického jádra Olomouce.

  • Občanské sdružení Za krásnou Olomouc

    Občanské sdružení Za krásnou Olomouc

Sdružení se významně přičinilo o prezentaci a zachování hodnot městské památkové rezervace Olomouc kampaní seznamující veřejnost s důvody odmítnutí záměru soukromého investora vybudovat v ochranném pásmu památkové rezervace stavbu vysokou přes 75 metrů, takzvanou Šantovka Tower.

Sdružení zorganizovalo či spoluorganizovalo řadu odborných přednášek, diskusí, prezentaci názorů významných odborníků, osobností veřejného a kulturního života, stejně jako architektonicko-urbanistické vycházky a exkurze, ale také petiční akci, či veřejné shromáždění.

Po vzoru Klubu za starou Prahu oceňuje sdružení zdařilé realizace v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci i v celém Olomouckém kraji. Svou Cenu Rudolfa Eitelbergera udělilo již třikrát.

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc přispělo významnou měrou k znovupoznání, identifikaci a prezentaci kulturně-historických hodnot Olomouce a přilehlých urbanisticky a architektonicky cenných lokalit širší veřejnosti. Zároveň zprostředkovalo názory řady významných odborníků a osobností veřejného a kulturního života na památkovou péči, historický i současný urbanismus a zachování stavebního dědictví města. Ve výsledku přispělo k eliminaci nevhodných stavebních intervencí do organismu města a jedinečného panoramatu jeho historického jádra.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo nominováno občanské sdružení Za krásnou Olomouc

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.