Podání doručovaná do datové schránky nebo e-podatelny, osobně či poštou na adresu NPÚ

Podrobné informace ke způsobu doručování dokumentů úředního charakteru v elektronické podobě, případně osobně či poštou na adresu Národního památkového ústavu včetně technických požadavků.

1. Podání doručovaná do datové schránky nebo prostřednictvím e-podatelny

Identifikátor datové schránky: 2cy8h6t
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@npu.cz

Na e-mailovou adresu e-podatelny mohou fyzické nebo právnické osoby, které nejsou orgány veřejné moci, zasílat v elektronické podobě svá podání, u nichž požadují oficiální vyřízení (s přiděleným číslem jednacím). Pro sdělení, dotazy, podněty apod., jež nemají úřední charakter, je možné využít i jednotlivá pracoviště NPÚ. Podání zaslaná na jinou adresu než epodatelna@npu.cz (e-mailové adresy zaměstnanců NPÚ nebo obecné e-mailové adresy) nejsou evidována. Orgány veřejné moci využívají pro doručování vždy datovou schránku NPÚ.

Podání, která obsahují odkaz ke stažení souborů doručovaných prostřednictvím odkazu externího úložiště např. Úschovny, drive.google apod. se neevidují. Podatel je povinen doručit podání, některým ze způsobů, které Národní památkový ústav akceptuje.

Podání doručovaná do e-podatelny, do datové schránky nebo na technických nosičích dat na adresu podatelny přijímáme ve formátech:

 • dgn (Bentley MicroStation Format), verze V7 a V8
 • doc/docx (MS Word Document)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format), verze 2007 a vyšší
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • mpeg1/mpeg2/mpeg4 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2/Phase 4)
 • odp (Open Document Presentation)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odt (Open Document Text)
 • png (Portable Network Graphics)
 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • xml (Extensible Markup Language Document)

Maximální přípustná velikost podání doručeného do datové schránky včetně připojených příloh od doručitele je 100 MB. Datová schránka přijímá rovněž datový formát ZIP, a to v případě, že obsahuje nejvýše 1000 souborů a adresářů, maximální úroveň vnoření adresářů do sebe činí 4 a maximální velikost dekomprimovaného obsahu činí 3 GB.
Maximální přípustná velikost podání doručeného do e-podatelny včetně připojených příloh od doručitele je 10 MB.

Způsob nakládání s daty obsahujícími škodlivý kód

Pokud podání obsahuje škodlivý kód, zamezí antivirová ochrana jeho doručení do e-podatelny. Všechna data z podání jsou v tom případě automaticky smazána a odesílatel, pokud je možné ho zjistit, obdrží automatickou zprávu o této situaci. Odesílatel musí z podání odstranit škodlivý kód a zaslat ho do e-podatelny znovu.

Pokud je podání identifikováno jako nevyžádaná pošta (SPAM), je automaticky smazáno. Odesílatel v takovém případě nedostane nejpozději druhý pracovní den po doručení podání do e-podatelny automatickou zprávu s potvrzením o přijetí. Odesílatel v takovém případě musí podání opakovat z jiné elektronické adresy nebo doručit podání jinou cestou (do datové schránky, na technickém nosiči dat apod.)

Způsob nakládání s neúplnými daty, daty, která nelze zobrazit, případně doručených na nepodporovaném tech. nosiči dat či v nepodporovaném formátu

Pokud je podání neúplné, nelze ho zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je doručeno na nepovolené technickém nosiči dat nebo není v podporovaném formátu, je o tom odesílatel informován a požádán o nápravu. Pokud nelze odesílatele zjistit nebo se v součinnosti s ním nepodaří vadu odstranit, není podání zpracováno a je nutné ho opakovat.

2. Podání doručovaná poštou na adresu NPÚ nebo osobně do podatelny

Úřední hodiny podatelny jsou uvedeny na webové stránce příslušného územního pracoviště.

Podání doručená osobně nebo poštou na adresu podatelny jsou evidována. Dokumenty doručené Národnímu památkovému ústavu přijímá pracovník podatelny, který je povinen přezkoumat, zda převzal všechny dokumenty, jejichž převzetí potvrdil. Dokumenty, které nemají úřední povahu (obchodní sdělení, informační letáky apod.), nejsou evidovány a jejich přijetí podatelna nepotvrzuje. Pracovník podatelny při přebírání dokumentů zkontroluje, zda nejsou poškozeny; v případě závady reklamuje tuto skutečnost u doručitele. Je-li podání učiněno ústně, vyhotoví písemný záznam zaměstnanec NPÚ, který ústní podání přijal, a zaeviduje ho prostřednictvím podatelny.

Povolené typy technických nosičů dat

Dokumenty v digitální podobě přijímáme na těchto technických nosičích dat: CD, DVD, USB Flash-disc. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně NPÚ. Technický nosič nelze vrátit, jestliže obsahuje množství souborů nebo soubory jsou objemné (více než 25 MB), takže je nelze nahrát přímo do ESS. NPÚ může odmítnout přijetí dokumentů na technickém nosiči, jestliže jde o objemný soubor (více než 25 MB), nebo na technickém nosiči je velmi značené množství dokumentů, které z tohoto důvodu není možné přijmout.

Povolené formáty dat na technických nosičích

Podání nebo přílohy dodané do NPÚ na technických nosičích akceptujeme pouze ve formátech přijatelných pro datovou schránku a e-podatelnu (viz Podání doručovaná do e-podatelny, do datové schránky nebo na technických nosičích dat na adresu podatelny... výše).

Způsob nakládání s neúplnými nebo nečitelnými listinnými dokumenty

Jestliže je doručený listinný dokument neúplný nebo nečitelný a nepodaří se tuto vadu v součinnosti s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává.