Zprávy památkové péče 1/2018

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

96

catalog Tištěná verze

149 Kč

Nedostupné

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno tématu zveřejňování informací v archeologii. V centru pozornosti však nejsou informace o nových nálezech či vědeckých teoriích, ale jde především o rovinu odborných dat – údaje o výskytu archeologického dědictví v krajině, o průběhu a dokumentaci terénního výzkumu. Číslo vychází z příspěvků z kolokvia, které uspořádalo dne 20. dubna 2017 územní odborné pracoviště NPÚ v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze. Prostřednictvím článků od řady odborníků (například Martina Kuny, Martina Gojdy nebo Balázse Komoróczyho) mohou čtenáři nahlédnout do této aktuálně hojně diskutované problematiky. Kromě seznámení s Archeologickým informačním systémem ČR (AIS CR) v čísle naleznou pohled na danou problematiku z různých odborných pracovišť, především Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a v Brně a Národního památkového ústavu. Seznámí se také se situací v jiných evropských zemích a s legislativním rámcem evropských směrnic o ochraně kulturního dědictví. Opomenuta nezůstávají ani dílčí terénní data, jako letecké snímky a data detektorového průzkumu. Důležitým doplněním je i příspěvek Evžena Neustupného, nabízející obecnou reflexi měnícího se pojetí archeologického dědictví, a zpětné hodnocení kolokvia od Petra Sokola.