Ediční činnost

V návaznosti na odborné, vědeckovýzkumné a prezentační aktivity vydává ÚPS na Sychrově řadu publikací.

Distribuce a prodej knih:

Většinu publikací z naší produkce si můžete objednat:

 • v e-shopu NPÚ
 • na pokladně daného objektu
 • na územní památkové správě na Sychrově,
  Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov
  kontaktní osoba:
  Eva Laurynová
  tel. +420 482 360 001, +420 777 478 543
  e-mail: laurynova.eva@npu.cz

Harrachové. Vznešenost zavazuje

650 Kč

Detail

Parádní kočáry hraběte Gallase

250 Kč

Detail

Zámek Slatiňany

150 Kč

Detail

Zámek Lemberk. Expozice šlechtických interiérů od konce 18. do počátku 20. století. Katalog k expozici

100 Kč

Detail

Zámek Litomyšl

240 Kč

Detail

Proměny zámeckého areálu Lemberk

300 Kč

Detail

Chateau Litomyšl

240 Kč

Detail

Hrad Grabštejn v proměnách času

100 Kč

Detail

Přehled vydaných publikací :

Rejman Martin : Zámek Hrádek u Nechanic

 

anotace: Publikace je první monografií svého typu, která se věnuje zámku Hrádek u Nechanic. Přibližuje nejen stavebně-historický vývoj objektu, ale také osudy čtyř majitelů z hraběcího rodu Harrachů. Kniha má 207 stran, rozdělených do 16 kapitol, s předmluvou dr. Filipa Bindera a doslovem dr. Jana Luštince.
Pozornost je věnována zámeckým interiérům a historickému vybavení, zámeckému parku a okolí, popsána je i doba poválečná a současná. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu s dosud nepublikovanými plány či akvarely.

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, jehož 13. ročník se věnoval rodu Harrachů.

Cena: 200 Kč

Publikaci lze objednat na e-shopu NPÚ, nebo na laurynova.eva@npu.cz , fyzicky zakoupit na ÚPS Sychrov či na zámku Hrádek u Nechanic.


Menčík Ferdinand - skriptor c.k. dorské knihovny: Hrabě Swéerts-Šporck a jeho hospodářské zásady

anotace: Reprint podle 1. vydání, které vyšlo v Praze tiskem F. Šimáčka 1897. Brožura o 51 stranách včetně obrazové přílohy, mapující hospodářské reformy dělené do šesti oddělení: hospodářství travní, dobytčí, polní, zahradní, rybní a lesní. Úvodní slovo dr. Jan Luštinec.

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, jehož 13. ročník se věnoval rodu Harrachů.

Cena: 80 Kč

Publikaci lze objednat na kratky.vojtech@npu.cz či fyzicky zakoupit v hospitálu Kuks.


Ferrarová Eva, Löw Eva, Ruizová Libuše, Svoboda Milan: ZLATO A CUKR NA ŠLECHTICKÉM STOLE, KYNŽVART -KRÁSNÝ DVŮR - KONOPIŠTĚ 

anotace: Publikace představuje jednotlivé historicky poučené realizace šlechtických banketů, které autoři v posledních pěti letech realizovali v prostředí státních zámků (Konopiště, Krásný Dvůr, Kynžvart). Prezentovány jsou jak autentické a evropsky unikátními zlaté nástolní ozdoby ze šlechtických fondů, tak nově vytvářené rekonstrukce cukrových, respektive tragantových, staveb podle dobové ikonografie, které byly historicky postaveny na roveň nástolním ozdobám zlaceným.

Cena: 1 200,-Kč

Publikaci lze zakoupit osobně na NPÚ, ÚPS na Sychrově, Zámek 3, Sychrov, nebo po domluvě e-mailem na: laurynova.eva@npu.cz, případně kalinova.iva@npu.cz

 


 

Luštinec J.; Nosek P.; Rejha A.: Harrachové. Vznešenost zavazuje

anotace: Kolektiv tří autorů monograficky představuje rod Harrachů. Čtenáře kniha s rodem seznamuje skrze šestnáct kapitol pojatých vesměs jako medailony těch členů rodu, kteří se významně zapsali do dějin českých zemí. Skrze osudy jednotlivců může čtenář nahlížet, jak se v průběhu času projevovala starobylá šlechtická zásada „vznešenost zavazuje“. V 16. století se rod konstituoval jako (horno)rakouský se silně nadregionálním významem. Na zakladatelskou roli navázaly další generace, které začaly přesouvat svoji činnost do Čech a na Moravu, zastávaly vysoké úřady a do konce 18. století zastávaly vysoké diplomatické i církevní pozice (Karel, Arnošt Vojtěch, Alois Tomáš Raimund, Bedřich August). V 19. století se potom zaměřili na hospodářství, nicméně zůstali též veřejně činnými v národnostních sporech ve prospěch české věci (Jan Nepomuk). Opomenuti nejsou ani poslední majitelé zámků Jilemnice a Hrádku u Nechanic (Jan Nepomuk Antonín), zámku Janovice u Rýmařova (František Maria) a kniha připomíná i poslední harrachovskou majitelku zámku Kunín (Marie Walburga). Kapitoly jsou pojednány stručně a populárně s odkazy na prameny, kde čtenář může načerpat další informace o rodu. 

Součástí knihy je též vkládaný zjednodušený rozrod rodu Harrachů.

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, jehož 13. ročník se věnuje právě Harrachům.

Cena: 650 Kč

K dostání na e-shopu NPÚ, nebo lze objednat na: laurynova.eva@npu.cz


Bušta J.; Buštová A.; Konečný M.; Ryšavý R.: Zámek Slatiňany

anotace: Druhé aktualizované vydání monografie mapuje dějiny slatiňanského zámku s důrazem na šlechtickou rodinu knížat z Auerspergu. Významní představitelé této rodiny mají v knize svůj medailonek, součástí publikace je i historie vybraných interiérů s doprovodnými fotografiemi, pozornost je věnována také zámeckému parku.

Cena: 150 Kč

K dostání na pokladně zámku Slatiňany, nebo lze objednat na: laurynova.eva@npu.cz


Jiroušek, Miloš: Kunětická hora od středověku po současnost. Stručné dějiny Kunětické hory a její záchrana Muzejním spolkem

anotace: První monografie vztahující se ke Kunětické hoře je zaměřena na stavební vývoj Kunětické hory. Zvláštní pozornost je věnována rekonstrukci hradu Muzejním spolkem v 1. polovině 20. století a působení architekta Dušana Jurkoviče. Publikace obsahuje zhodnocení jeho odkazu, vztah k vývoji památkové péče a pojednání o současné rekonstrukci. Z bohatého dokumentačního fondu jsou  využity dobové fotografie, plány a další materiály z archivu NPÚ, SOKA Pardubice, VČM Pardubice a dalších zdrojů.

Cena: 160 Kč                                      

K dostání na pokladně hradu Kunětická hora, nebo lze objednat na: laurynova.eva@npu.cz, příp. na e-shopu NPÚ


Tregl, Vladimír: Gallasové/Clam-Gallasové. Noblesa severních Čech

anotace: Publikace Gallasové/Clam-Gallasové. Noblesa severních Čech pojednává o třísetletém působení těchto šlechtických rodů v severních Čechách. Na území dnešního Libereckého kraje Gallasové v průběhu 17. a 18. století získali čtyři panství - Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk, která byla vlastněna jejich nástupci z rodu Clam-Gallasů až do konce druhé světové války. Příslušníci obou těchto aristokratických rodin zanechali v této lokalitě svou nesmazatelnou stopu v podobě šlechtických sídel, církevních památek či jiných staveb, ale i v místním názvosloví, neboť některé obce či liberecké městské části dodnes nesou jejich jméno.

Publikace představuje všech osm generací majitelů nejen jako válečníky, diplomaty a hospodáře, ale umožňuje nahlédnout i do jejich soukromého života a způsobu trávení volného času. Osm kapitol o jednotlivých členech rodu je proloženo osmi kapitolami o jejich rodových sídlech či jiných památkách a lokalitách, které jsou s Gallasy a Clam-Gallasy úzce spojené. Jedná se o hrad a zámek Frýdlant, klášter Hejnice, pražský palác, zámek Lemberk, Lázně Libverda, hrad Grabštejn, Liberec a Jizerské hory. Všechny kapitoly jsou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem, a to jak v podobě reprodukcí dobových portrétů, tak i historických či současných vyobrazení popisovaných míst.

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů – Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech a na jejím vzniku se podílely Lesy České republiky, s. p.

Cena: 150 Kč                                         objednávky na: laurynova.eva@npu.cz


Mariášové karty s historickými karikaturami z 19. století

anotace: Námět karet vychází z francouzských vtipů na tapetách v dětském pokoji na Frýdlantě (poslední třetina 19. stol.). Motivem karet s hodnotou krále jsou dobové karikatury hraběte Eduarda Clam-Gallase, esa pak představují rodová sídla.

Karty jsou vydány v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů – Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech.

Cena: 80 Kč                                        objednávky na: laurynova.eva@npu.cz


Krummholz, M.: Parádní kočáry hraběte Gallase

anotace: Poté, co v Neapoli před 300 lety zemřel tamní místokrál a někdejší habsburský vyslanec v Římě, hrabě Jan Václav Gallas (1671–1719), byl jeho movitý majetek postupně převážen z Itálie zpět do Čech. Mezi tehdy transportovanými mobiliemi se nacházela i vyobrazení jeho římských parádních kočárů, jejichž část nakonec doputovala do frýdlantské zámecké knihovny. Během nedávného průzkumu gallasovských materiálů se podařilo znovuobjevit a identifikovat konvolut obsahující v nenadepsaných deskách z 20. století celkem 37 návrhových kreseb kočárů.  Kresebný styl, typ navrhovaných kočárů, připojená měřítka i dílčí poznámky prozrazují, že jejich autorem byl dosud nezjištěný římský umělec, u kterého si hrabě Gallas své ceremoniální kočáry objednal. Význam tohoto konvolutu umocňuje skutečnost, že jde o zřejmě nejpočetnější dochovaný soubor kreseb římských barokních kočárů v celoevropském kontextu. Vydávaná publikace sestává z úvodní studie, barevných reprodukcí těchto dosud neznámých kreseb a překladu dobového popisu Gallasových parádních kočárů.

Publikace byla vydána v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů – Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

Cena: 250 Kč                                      objednávky na: laurynova.eva@npu.cz


Černá R., Krummholz, M., Kurešová, J.: Proměny zámeckého areálu Lemberk

anotace: Publikace shrnuje historický rámec propojení šlechtických rodů Clamů a Gallasů, věnuje se hospodářským a stavitelským aktivitám na jednotlivých panstvích v oblasti severních Čech a tím dotváří představu o mimořádných počinech svých držitelů a předznamenává tak souvislosti se samotným lemberským areálem. Ten je pro knihu stěžejní, a pozornost je věnována jak samotnému zámku Lemberk, historii šlechtické rodiny Clam-Gallasů, tak i stavbám v okolí a areálu barokní zahrady. Publikace má 135 stran, je doplněna barevnými i černobílými fotografiemi a půdorysy vybraných objektů.

Cena: 300 Kč                                    objednávky na: laurynova.eva@npu.cz    

kontaktní místa k nákupu: zámek Lemberk a ÚPS na Sychrově, kancelář paní Klabanové 


Vojancová Ilona, Křivanová Magda: Soubor lidových staveb Vysočina

anotace: Soubor lidových staveb Vysočina je největším muzeem v přírodě v Čechách a tato publikace vychází k 45. výročí jeho založení. Poprvé shrnuje historii vzniku této významné památky nacházející se na území Pardubického kraje. Podrobně se věnuje počátkům výstavby areálu na Veselém Kopci i záchraně nynější památkové rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku. Přibližuje zajímavosti z historie významných objektů. Další kapitoly pojednávají o všech oblastech činnosti muzea, včetně tvorby expozic, programů a péče o sbírkové předměty. Jedna z kapitol je věnována i přehledu filmových a televizních děl, která vznikala především v prostředí Veselého Kopce. Stranou pozornosti autorů nezůstala ani činnost na poli dokumentace a ochrany tradiční lidové kultury, Soubor lidových staveb Vysočina je totiž pověřeným Regionálním pracovištěm. Knížka je určena široké veřejnosti, ale i odborníkům přináší cenné informace z historie vzniku muzea.

Cena: 140 Kč          objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Soubor lidových staveb Vysočina - prodejna Betlém Hlinsko a prodejna Veselý Kopec, případně Správa Souboru lidových staveb Vysočina,  Příčná 350, Hlinsko.


Konečný M., Racková, E., Bláha, J., Kalová, Z.: Litomyšl Chateau ( v anglickém jazyce)

anotace: Kniha „Litomyšl Chateu“ není průvodcem popisujícím podrobně vývoj architektury nebo každý pokoj památky, zařazené v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. Hledá autentické části a vybavení v místnostech, které prošly bouřlivou proměnou, především v 18. a pak ve 20. století. Po úvodní, stručné kapitole o historii, vybírají autoři ty předměty, které do zámku zakoupily a přinesly rodiny majitelů, zejména Trauttmansdorffů a Waldstein-Wartenbergů, které nebyly součástí svozů a konfiskátů po roce 1945. S ohledem na používání jednotlivých pokojů nebo ve spojitosti s dochovanými předměty umožňuje také nahlédnout do čtenářsky zajímavých součástí každodenního života na reprezentativním, přesto venkovském aristokratickém sídle, jako bylo stolování, denní režim jídel, luxusní nápoje, lov nebo divadelní zábava v 18. a 19. století.

Cena: 240,-Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Pokladna státního zámku Litomyšl


Vojancová, Ilona: Masopust na Hlinecku

anotace: Kniha se snaží postihnout historii a především současnost masopustních obchůzek na Hlinecku. Obyčeje, který je od listopadu roku 2010 zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Doposud neexistovala žádná publikace, která by se souhrnně zabývala tímto jedinečným jevem lidové kultury na Hlinecku. Při jejím vzniku byly využity materiály získané několikaletým terénním výzkumem. Práce přináší popis průběhu masopustních obchůzek a popis jednotlivých masek v nejvýznamnějších lokalitách jejich výskytu: Hamrech, Studnicích, Vortové a v místní části města Hlinska zvané Blatno. Textová část je doplněna množstvím barevných i černobílých fotografií.

Cena:  140,-Kč     objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: SLS Vysočina - prodejna Betlém Hlinsko a prodejna Veselý Kopec, případně Správa SLS Vysočina,  Příčná 350, Hlinsko.


Kalová, Zdeňka:  Zámek Litomyšl

anotace: Kniha „Zámek Litomyšl“ není průvodcem popisujícím podrobně vývoj architektury nebo každý pokoj památky, zařazené v roce 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. Hledá autentické části a vybavení v místnostech, které prošly bouřlivou proměnou, především v 18. a pak ve 20. století. Po úvodní, stručné kapitole o historii, vybírají autoři ty předměty, které do zámku zakoupily a přinesly rodiny majitelů, zejména Trauttmansdorffů a Waldstein-Wartenbergů, které nebyly součástí svozů a konfiskátů po roce 1945. S ohledem na používání jednotlivých pokojů nebo ve spojitosti s dochovanými předměty umožňuje také nahlédnout do čtenářsky zajímavých součástí každodenního života na reprezentativním, přesto venkovském aristokratickém sídle, jako bylo stolování, denní režim jídel, luxusní nápoje, lov nebo divadelní zábava v 18. a 19. století.

Cena: 240,-Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Pokladna státního zámku Litomyšl


Křížek, Jiří – Nováková, Kateřina Nora: Klenoty z kapoty. Motoristické medaile a plakety v českých zemích 1. poloviny 20. stol.

anotace: Publikace o historii motoristických plaket. Katalog podává přehled medailérské tvorby na našem území v souvislosti s motoristickým sportem. Je v něm prezentováno na cca 300 kusů medailí, které jsou řazeny do jednotlivých celků, které se k sobě vztahují zejména stylově. Jsou sem zařazeny zejména výtvarně zajímavé medaile, které spolu v jednotlivých celcích korespondují buď dle charakteru tvorby jednotlivých autorů, nebo také podle techniky zpracování. U jednotlivých prací jsou uváděny přesné údaje o jejich autorství, tématu, době vzniku, materiálu a rozměrech. V katalogu nechybí ani přehled jednotlivých autorů, charakter i stručný výčet jejich tvorby a také chronologický přehled medailí. Zajímavé je sledovat i souvislosti mezi jednotlivými díly a také vzájemnou inspiraci v této tvorbě. Ne vždy je vytvářeli sochaři nebo školení medailéři. Často se autory stávali také bezejmenní rytci nebo modeléři, jejichž práce jsou takto stavěny do zajímavého kontextu.

Cena: 200,-Kč    objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Návštěvnické centrum státního zámku Sychrov


Weiss, Petr – Tregl, Vladimír: Zapomenuté zámky

anotace: Katalog k výstavě s názvem „Zapomenuté zámky“ představuje dnes nepřístupná či již neexistující šlechtická sídla v Libereckém kraji a jeho okolí (Sloup, Svojkov, Mimoň, Zahrádky, Doksy, Hrubá Skála, Kopidlno, Jičíněves, Český Dub). Na příkladu těchto několika památek se autoři věnují složité situaci při zajišťování státního kulturního majetku po roce 1945. Vedle historie prezentovaných hradů a zámků katalog obsahuje také snímky vybraných kusů zachovaného původního mobiliáře, díky autentickým fotografiím dává nahlédnout do rodinného alba šlechtických rodin a archivních snímků, jež zachycují předválečný stav původních interiérů. Vlastní katalogová část obsahuje výčet exponátů uplatněných na výstavě.

Cena: 100,- Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Pokladna státního zámku Zákupy


Hořejš, M. – Křížek, J.: Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945

anotace: Výpravná publikace je katalogem k výstavě Zámek s vůní benzínu a mapuje přínos šlechty k rozvoji automobilismu v rámci celé rakouské monarchie. Autoři se věnují nejenom tomu, jaká vozidla a za jakou cenu si příslušníci aristokracie pořizovali, ale pozornost je věnována také dámám za volantem, šoférům a jejich výsostnému postavení v hierarchii služebnictva, samozřejmě také garderobě, ale i využití automobilů jak v dopravě, podnikání, tak i  závodění.

Cena: 390,- Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Návštěvnické centrum Státního zámku Sychrov


Bártová, I. – Šubrtová, J. – Tregl, V. – Weiss, P.: Hrad Grabštejn v proměnách času

anotace: Monografie je výsledkem pětiletých příprav nové interiérové instalace hradu Grabštejn, jenž za posledních 20 let prošel kompletní stavební obnovou a restaurováním. Záchranu hradu vystřídala práce na realizaci návštěvnicky poutavé a pravdivé expozice, která zachycuje všechny stěžejní etapy historie hradu. Autorský kolektiv se věnuje zpracování podrobné historie, průběhu stavebních oprav i dlouhé cesty ke vzniku nové prezentace interiérů. Publikace obsahuje popis prohlídkové trasy, kterou střídají medailony jednotlivých majitelů. Perle hradních interiérů - renesanční kapli sv. Barbory je věnována samostatná kapitola.)

Cena: 100,- Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Pokladna Státního hradu Grabštejn


Weiss, P. – Tregl, V. – Černá, R. – Lipská, V. – Kubík, M. – Němcová, Z. – Šubrtová, J.: Zámek Lemberk.  Expozice šlechtických interiérů od konce 18. do počátku 20. století

anotace: Publikace je výstupem pětiletého vědeckovýzkumného úkolu NAKI a je katalogem k nové expozici ve 2. patře zámku Lemberk. Volně přístupná expozice nabízí návštěvníkům netypickou prezentaci historických interiérů od konce 18. do počátku 20. století prostřednictvím náhledů do jednotlivých expozičních boxů kompletně vybavených po vzoru šlechtických interiérů. Vedle historie hradu katalog pojednává o okolnostech vzniku této expozice, věnuje se jak obecné charakteristice nábytkových slohů ve sledovaných etapách, tak popisu expozičních boxů. Každá kapitola je zakončena výběrových katalogem vystavených exponátů. Závěr monografie představuje základní postupy restaurování stěžejních materiálů, s nimiž se lze v expozici setkat - kovy, čalouněný nábytek, historický textil a závěsné obrazy.

Cena: 100,- Kč   objednávky na: laurynova.eva@npu.cz

kontaktní místa k nákupu: Pokladna Státního zámku Lemberk

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Eva Laurynová

 • administrativní pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 001, 770 197 268
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3 46344
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany 53821