Veřejné zakázky

Jako státní příspěvková organizace zřízená ministerstvem kultury je Národní památkový ústav veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k aktuálně vyhlášeným nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám, jakož i veřejným zakázkám malého rozsahu naleznete na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj – tzv. NEN. Profil zadavatele veřejných zakázek, jakož i jiné informace jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

Při zadávání veřejných zakázek je Národní památkový ústav povinen dodržovat vždy základní zásady dle citovaného zákona, kterými jsou zásada transparentnosti, přiměřenosti, zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek postupuje Národní památkový ústav dle pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pak Národní památkový ústav postupuje dle svých vnitřních předpisů.

Starší, již uzavřené veřejné zakázky můžete nalézt rovněž na předchozích profilech zadavatele Národního památkového ústavu, kterými jsou:

V případě obecných dotazů kontaktujte oddělení veřejných zakázek, generálního ředitelství Národního památkového ústavu.