Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) neboli GDPR (dále jen „nařízení“) účinného od 25. 5. 2018.

Tato informace se netýká právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Národní památkový ústav, IČO: 75032333, se sídlem 11800 Praha - Malá Strana, Valdštejnské náměstí 162/3 (dále též jen „NPÚ“), tel.: +420 257 010 111.

Kontaktní údaje pověřence NPÚ pro ochranu osobních údajů: tel.: +420 257 010 111 , e-mail: poverenec@npu.cz.

Jaký je Váš právní vztah k NPÚ?

Prosím vyberte z níže uvedených možností:

1. Uzavřel jsem s NPÚ smlouvu (dodávám NPÚ zboží nebo služby nebo NPÚ zboží nebo služby dodává mně)

1.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s NPÚ, jejíž jste smluvní stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

1.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NPÚ,
 • vystavení daňového dokladu,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
 • poskytnutí součinnosti při následné kontrole nakládání s veřejnými rozpočty a státním majetkem ze strany kontrolních orgánů.

1.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

1.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 1.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sdělena.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení, rozhodčí řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí.

1.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

2. Ucházím se o veřejnou zakázku zadávanou NPÚ

2.1. Právní základ pro zpracování

Poskytnutí a zpracování osobních údajů uvedených v nabídce je nezbytné pro uzavření smlouvy s NPÚ, pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost, jako je zejména posouzení Vaší nabídky zaslané v rámci veřejné zakázky, a pro splnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • zpracování veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • budoucí uplatňování práv z právního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností a
 • poskytnutí součinnosti při následné kontrole nakládání s veřejnými rozpočty a státním majetkem ze strany kontrolních orgánů.

2.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům). Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé správce, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů či administrátor veřejné zakázky), popř. jiné subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

NPÚ Vás současně informuje, že je povinen většinu veřejných zakázek zadávat prostřednictvím Národního elektronického nástroje, který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 932/6.

2.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů dle bodu 2.2. Bližší vymezení lhůt je stanovena vnitřním předpisem NPÚ správce (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sdělena.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Trvání zákonné povinnosti: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání veřejné zakázky, a dále po dobu archivační doby stanovené zákonem.
 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení, rozhodčí řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí.

2.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotného subjektu osobních údajů.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

3. Objednal jsem si publikaci či jiné zboží přes e-shop NPÚ

3.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s NPÚ, jejíž jste smluvní stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

3.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NPÚ (vyřízení a odeslání objednávky),
 • vystavení daňového dokladu,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
 • poskytnutí součinnosti při následné kontrole nakládání s veřejnými rozpočty a státním majetkem ze strany kontrolních orgánů.

3.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dopravce, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, popř. jiné subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

3.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení, rozhodčí řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí.
 • Trvání zákonné povinnosti: Faktury uchováváme po dobu archivační doby stanovené zákonem.

3.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně prostřednictvím příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotného subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

4. Koupil (rezervoval) jsem si vstupenku anebo dárkový poukaz na prohlídku objektu ve správě NPÚ přes webové stránky www.npu.cz .

4.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s NPÚ, jejíž jste smluvní stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

4.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NPÚ (vyřízení a realizace prohlídky),
 • vystavení daňového dokladu,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
 • poskytnutí součinnosti při následné kontrole nakládání s veřejnými rozpočty a státním majetkem ze strany kontrolních orgánů.

4.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, popř. jiné subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

4.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 4.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sdělena.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení, rozhodčí řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí.
 • Trvání zákonné povinnosti: Faktury uchováváme po dobu archivační doby stanovené zákonem.

4.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotného subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

5. Poslal jsem NPÚ žádost o informaci, stížnost či jiný přípis (elektronicky, poštou, osobně apod.)

5.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti o informaci, stížnosti či jiného přípisu.

5.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • vyřízení Vaší žádosti o informaci, stížnosti či jiného přípisu,
 • dodržení archivačních povinností.

5.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

5.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 5.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sdělena.

5.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení (zejm. v elektronické spisové službě), nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6. Dostávám pozvánky na akce NPÚ

6.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno na základě s Vaším souhlasem poskytnutých údajů, nebo v souvislosti s mezi NPÚ a Vámi realizovaným poskytnutím  služeb či zboží a je prováděno z důvodu oprávněného zájmu NPÚ pro účely marketingu tak, aby NPÚ mohl řádně vykonávat jednu ze svých hlavních činností, tj. prezentování památkové péče a zpřístupňování památkových objektů ve vlastnictví státu a v jeho správě veřejnosti.

6.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

Účelem zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, je marketing (rozesílání pozvánek na akce pořádané NPÚ v souvislosti s jeho hlavní činností, tj. prezentování památkové péče a zpřístupňování památkových objektů ve vlastnictví státu a v jeho správě veřejnosti).

6.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

6.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 7.2., případně do doby odvolání Vašeho souhlasu.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

7. Ucházím se o pracovní pozici v NPÚ

7.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovního poměru nebo dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) na základě Vámi projeveného zájmu o nabízenou pracovní pozici. Zájem o nabízenou pracovní pozici jste mohl projevit i prostřednictvím inzertních portálů.

7.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NPÚ, pokud dojde k jeho uzavření,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu, pokud dojde k jeho uzavření,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje podatelny NPÚ uvedené na našich webových stránkách,
 • ochrana oprávněných zájmů NPÚ pro případné doložení postupu výběrového řízení v souladu s právními předpisy, pokud hrozí riziko, že tato otázka bude předmětem soudního sporu,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), případně členům výběrové komise, kteří nejsou zaměstnanci NPÚ, ale jsou vázáni mlčenlivostí, pokud je tento způsob výběru uchazeče uveden v inzerátu, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

7.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 8.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Před uzavření smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze dobu jednání o případném uzavření smlouvy. V případě, že jste nám Vaše osobní údaje doručil přes podatelnu NPÚ, jsou osobní údaje uloženy po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

7.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů za předpokladu, že Vaše osobní údaje byla dle tohoto zákona doručeny NPÚ.

8. Jsem badatel (resp. chci nahlížet do písemností obsažených v dokumentačních fondech nebo do fondů depozitářů NPÚ)

8.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu NPÚ prováděného ve veřejném zájmu, který spočívá ve spravování, doplňování a zpřístupňování dokumentační fondů a fondů depozitářů, které tvoří jeden ze základních pilířů poznání památkového fondu ČR a dále pro účely oprávněných zájmů NPÚ spočívajících v nezbytnosti mít přehled o osobách nahlížejících do poskytnuté dokumentace a na další předměty kulturní hodnoty z důvodu jejich ochrany před poškozením či zneužitím.

8.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • evidence badatelů a dalších osob, kterým byl umožněn přístup k depozitárním a dokumentačním fondům,
 • ochrana dokumentace a dalších předmětů kulturní hodnoty obsažené v depozitářích a dokumentačních fondech před poškozením či zneužitím,
 • budoucí uplatňování práv (např. na náhradu škody),
 • dodržení archivačních povinností a
 • poskytnutí součinnosti při následné kontrole nakládání s veřejnými rozpočty a státním majetkem ze strany kontrolních orgánů.

8.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

8.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 1.2., maximálně však po dobu tří let od skončení roku, ve kterém byly osobní údaje poskytnuty.

V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

8.5. Způsob zpracování                                               

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

9. Jsem stážista, student či žák vykonávající v NPÚ odbornou praxi

9.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení smlouvy o poskytnutí odborné praxe uzavřené s Vaší mateřskou střední nebo vysokou školou nebo universitou  za účelem výkonu Vaší odborné praxe v NPÚ.

9.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • plnění smluvních povinnosti vůči Vám jako stážistovi, žáku či studentu vykonávajícímu v NPÚ odbornou praxi včetně vydání potvrzení o absolvování praxe a úhrady odměny,
 • plnění smluvních povinností vůči škole (evidence docházky a průběhu praxe),
 • sjednání pojištění,
 • evidenční a statistické účely,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje podatelny NPÚ uvedené na našich webových stránkách,
 • splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), případně jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

9.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 10.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání praxe: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace Vaší praxe.
 • Po ukončení praxe: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené praxe.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

9.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů za předpokladu, že Vaše osobní údaje byly dle tohoto zákona doručeny NPÚ.

10. Pracuji pro NPÚ jako dobrovolník

10.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o dobrovolnické činnosti uzavřené s NPÚ, jejíž jste smluvní stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

10.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • plnění smluvní povinnosti ze smlouvy o dobrovolnické činnosti,
 • vydání průkazu pro identifikaci dobrovolníka,
 • sjednání pojištění pro dobrovolníka,
 • evidenční a statistické účely,
 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje podatelny NPÚ uvedené na našich webových stránkách,
 • ochrana oprávněných zájmů NPÚ pro případné riziko soudního sporu.

10.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), případně jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

10.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 11.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu.
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

10.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů za předpokladu, že Vaše osobní údaje byly dle tohoto zákona doručeny NPÚ.

11. Jsem účastník vzdělávacího programu, školení nebo kurzu pořádaného NPÚ

11.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění realizace vzdělávací akce NPÚ, jejíž jste účastníkem, a poskytnutí závěrečného potvrzení o jejím absolvování.

11.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • plnění smluvních i zákonných povinností vůči Vám jako studentovi/účastníkovi vzdělávací akce včetně vydání potvrzení o absolvování,
 • evidence docházky a průběhu akce,
 • evidenční a statistické účely,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje podatelny NPÚ uvedené na našich webových stránkách.

11.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), lektoři,  případně jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

11.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 12.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání vzdělávací akce: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace vzdělávací akce.
 • Po ukončení vzdělávací akce: uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené akce.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

11.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů za předpokladu, že Vaše osobní údaje byly dle tohoto zákona doručeny NPÚ.

12. Ucházím se o zaměstnanecký benefit – karta Náš člověk

12.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro vydání a správu zaměstnaneckého benefitu v podobě karty s názvem „Náš člověk“ (dále též jen „karta“), která Vám umožňuje mimo jiné vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy památek ve správě NPÚ. Tento zaměstnanecký benefit se vydává na základě Vámi projeveného zájmu o nabízenou kartu při splnění stanovených podmínek. Zájem o tento benefit jste mohl projevit  vyplněním žádosti zveřejněné na webových stránkách portálu integrovaného informačního systému památkové péče www.iispp.cz v sekci Žádosti.

12.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny.

 • posouzení naplnění stanovených podmínek pro vydání karty,
 • vydání karty a evidence platnosti karty,
 • zasílání obchodních sdělení – pozvánek a informací o akcích pořádaných NPÚ,
 • ochrana oprávněných zájmů NPÚ pro případ soudního sporu.

12.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), případně vydavatel karet, kteří nejsou zaměstnanci NPÚ, ale jsou vázáni mlčenlivostí, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

12.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 13.2.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Před vydáním karty:  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze dobu nezbytně nutnou k posouzení oprávněnosti nároku na vydání karty, v případě, že nárok na kartu nemáte.
 • Platnost karty: Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání platnosti karty.
 • Po skončení platnosti karty: Vaše osobní údaje zpracováváme do konce následujícího kalendářní roku po roce, ve kterém skončila platnost karty, není-li k jejich delšímu uchování jiný právní důvod.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení, a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

12.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

12.6. Základní pravidla pro nakládání s kartou

 • Karta Náš člověk je nepřenositelná a je vydávána s platností na dobu 5 let od jejího vydání. O vydání nové karty Náš člověk je nutné znovu požádat. Karta není automaticky obnovována.
 • Karta Náš člověk je určena pro běžné použití, není možné kartu ohýbat, lámat, proděravět nebo vystavovat nadměrným teplotám.
 • Držitel karty Náš člověk je povinen ji chránit před zneužitím, ztrátou nebo poškozením. Držitel karty je povinen bez zbytečného prodlení nahlásit podezření na zneužití nebo ztrátu karty na email nasclovek@npu.cz.
 • Rozsah benefitů, které může držitel karty Náš člověk čerpat, stanovuje NPÚ a jsou zveřejněny na webových stránkách.
 • NPÚ je oprávněn podmínky pro využívání karty Náš člověk jednostranně změnit bez předchozího upozornění, a to i během platnosti vydané karty.
 • NPÚ je oprávněn jednostranně ukončit platnost karty Náš člověk, ještě před uplynutím doby její platnosti v případě podezření, že jsou porušeny podmínky pro její užívání nebo přidělení.
 • Podrobné informace o kartě Náš člověk jsou uvedeny na stránce karta.npu.cz.

13. Byl jsem nominován na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro

13.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem je souhlas s Vaší nominací na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste NPÚ dobrovolně poskytl.

13.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • příprava nominací na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro,
 • hodnocení, výběr vítěze a slavnostní vyhlášení a předání ceny,
 • prezentace na webových stránkách NPÚ, v mediích a dalších tiskových materiálech NPÚ a na sociálních sítích jako součást prezentace Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro,
 • dodržení archivačních povinností, pokud jste Vaše osobní údaje nám doručil přes kontaktní údaje podatelny NPÚ uvedené na našich webových stránkách,
 • ochrana oprávněných zájmů NPÚ pro případné riziko soudního sporu.

13.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují správu systémů určených pro nakládání s osobními údaji (např. servis a správa IT systémů), případně jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

13.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 11.2. Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Do doby vyhlášení ceny NPÚ Patrimonium pro futuro: Vaše osobní údaje zpracováváme do doby vyhlášení ceny NPÚ Patrimonium pro futuro v daném roce.
 • Po vyhlášení ceny NPÚ Patrimonium pro futuro: Po vyhlášení ceny NPÚ Patrimonium pro futuro uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

13.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů za předpokladu, že Vaše osobní údaje byly dle tohoto zákona doručeny NPÚ.

14. Pohybuji se v prostoru NPÚ monitorovaném kamerovým systémem se záznamem nebo jsem byl zapsán do knihy návštěv u vstupu do objektu ve správě NPÚ

14.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Na poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů má NPÚ oprávněný zájem, neboť je nezbytné pro zajištění ochrany majetku, se kterým je NPÚ příslušný hospodařit a majetku zaměstnanců.

14.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

 • ochrana majetku a bezpečí zaměstnanců a návštěvníků památkových objektů a objektů správce
 • evidenční a statistické účely,
 • budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu.

14.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, Policie ČR, dodavatelé NPÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů, ostraha), popř. jiné subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

14.4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Kamerové záznamy:

-              po dobu 5 dní

-              po uplynutí výše uvedené doby se záznam z kamerového systému přepíše novým záznamem, tedy je smazán.

Návštěvní kniha:

-        jeden rok

Bližší vymezení lhůt je stanoveno vnitřním předpisem NPÚ (spisový a skartační řád) a bude Vám na požádání sděleno.

V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv soudní řízení a /nebo správní řízení, jehož je NPÚ účastníkem nebo vedlejším účastníkem, uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších, které spolu vzájemně souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány v případě, že existuje riziko soudního řízení a to maximálně než dojde k promlčení možnosti domáhat se sporných práv před soudem včetně přiměřené lhůty pro obdržení případné žaloby.

14.5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotného subjektu osobních údajů. NPÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NPÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Národní památkový ústav si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech, které pro Vás vyplývají z nařízení:

podle článku 13 nařízení

Máte právo požadovat od NPÚ přístup ke svým osobním údajům. Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést u NPÚ námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Můžete tak správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

podle článku 15 nařízení - právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo získat od NPÚ potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od NPÚ opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Máte právo na poskytnutí kopie svých osobních údajů zpracovávaných NPÚ. Za další kopie Vám NPÚ může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

podle článku 16 nařízení – právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby NPÚ bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

podle článku 17 nařízení – právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo na to, aby NPÚ bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jste tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení; d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NPÚ vztahuje. To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NPÚ vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl NPÚ pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

podle článku 18 nařízení - právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na to, aby NPÚ omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud byste popíral/a přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby NPÚ mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz svých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) NPÚ již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody NPÚ převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

podle článku 19 nařízení - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování

NPÚ oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. NPÚ Vás informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budete požadovat.

podle článku 20 nařízení – právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, případně požadovat po NPÚ přímo předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1, písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a)) nebo na smlouvě (čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu NPÚ ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

podle článku 21 nařízení – právo vznést námitku

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u pověřence NPÚ námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. NPÚ Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány, pokud vznesete námitku. 

Své právo vznést námitku můžete uplatnit automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

podle článku 22 nařízení – automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a NPÚ; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na NPÚ vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na Vašem výslovném souhlasu.

podle článku 34 nařízení – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má NPÚ povinnost Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) NPÚ zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) NPÚ přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody podle předchozího odstavce se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies 

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. 

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na: 

 1. Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. 
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na: 

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto: 

 1. Technické – tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.
 2. Analytické a výkonnostní – analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.
 3. Personalizované a reklamní - díky použití personalizovaných souborů cookie se vás dokola nebudeme muset ptát na ty stejné informace nebo vám budeme moc nabízet produkty podle vašich zájmů nebo upravovat obsah webu přímo vám na míru. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.
 4. Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli. 
 5. Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní. 

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies: 

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Hotjar – první strany, dlouhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž můžeme najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar. Podmínky zpracování dat službou Hotjar.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: 

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), 
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), 
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu. 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Dne 31. prosince 2021