Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496

Smyslem projektu je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu se týkají zejména stavebních prací, restaurování movitých i nemovitých částí památkového fondu, vybudování nových expozičních prostor a kvalitní návštěvnické infrastruktury, zpřístupnění dvora osobám se sníženou schopností pohybu či digitalizace významných historických archivních dokumentů.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.
  • doba trvání projektu: 5. 9. 2016 – 31. 12. 2022
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 120 115 412,61 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 119 730 240,11 Kč: 101 770 704,09 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 959 536,02 Kč ze státního rozpočtu
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 385 172,50 Kč
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence, která je nedílnou součástí kláštera Plasy. Plánována je nová expozice – prohlídková trasa Zámek Metternichů. Bez provedení vzorové památkové obnovy by postupem času došlo k nevratnému poškození objektu opatské rezidence kláštera Plasy tvořící jedinečné dílo kulturního umění, které se řadí k nejvýznamnějším monastickým památkám střední Evropy.

Kontaktní osoby:

Průběh obnovy ve fotografiích

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách kláštera Plasy, aktuální informace a novinky na jeho Fb profilu.

květen 2022

Stále pokračují lokální opravy na západní fasádě Nové prelatury, rovněž se začalo s opravou na východní straně, kde došlo k osekání a omytí fasády na rizalitu, demontovaly se nepatřičné prvky a byl objeven pozůstatek slunečních hodin, kterým bude věnován hlubší průzkum. Na půdě nové prelatury pokračuje pokládka jílové vrstvy na zásypy. V interiéru se začali intenzivně pohybovat malíři, kteří rekonstruují výmalbu Metternichovského apartmánu 2. poloviny 19. století (během května byly představeny vzorky výmalby k odsouhlasení). Malířské práce jsou realizovány i na sále a ve schodišťové hale, kde rovněž probíhala oprava omítek a restaurování kamenných prvků. Pokračují restaurátorské a řemeslné opravy dřevěných prvků v interiéru (okna, okenice, obložky dveří a oken), dochází k pokládce restaurovaných a opravených parketových podlah a k čištění parket, které se opravují na místě. Během května začalo také dílčí restaurování kachlových kamen.

Ve starém opatství dál pokračují zednické práce, probíhají topenářské práce, budují se rozvody vody a  podbíjí se stropy v prvním patře. V exteriéru Starého opatství bylo vybudováno lešení na severozápadní straně, kde také pokračuje zdění opěrného pilíře a oprava klenby u schodiště do sklepa starého opatství.

Na zahradě opatství dochází k úpravě terénu na terase, k opravě schodišť v terasní i ohradní zdi. Pokračuje zdění ohradní zdi a ambitu, kde se přikročilo k zasypání základů i klenby gotického sklepa, který se nachází právě pod bývalým ambitem. Při ohradní zdi kláštera v prostoru za sýpkou směrem ke státní silnici I/27 se spustily výkopové práce. Během května se začala řešit problematika statického zajištění kašny. Bylo rozhodnuto, že před tím, než bude opětovně osazena a napuštěna, proběhnou hlubší průzkumy jejího dna a založení. Sonda pod dno kašny byla provedena na konci měsíce.

duben 2022

Během dubna byly pomalu dokončovány restaurátorské práce na obnovované fresce v pracovně na prelatuře, odkud bylo zhruba v polovině měsíce demontováno celoplošné lešení. V interiéru Metternichovského apartmánu pokračují restaurátorské a řemeslné opravy dřevěných prvků (obložky dveří, oken, parket). Také probíhají štukatérské práce na několika místech prelatury (stropní římsy, štuková zrcadla nástropních maleb). Na půdě se dokončuje pokládka zásypů, které překrývá jílová vrstva (v dubnu byly předvedeny vzorky jílování). Ve Starém opatství pokračuje instalace elektrických rozvodů a proběhla tlaková zkouška na vodoinstalaci. V prostoru budoucího návštěvnického centra pak probíhají zednické práce.

V exteriéru bylo vystavěno lešení při rizalitu na východní fasádě prelatury. V druhé polovině dubna pak už bylo lešení vystavěno i při severní fasádě. Před jeho stavbou doproběhly práce na okapovém chodníku. Pokračují tak práce na opravě fasád. Rovněž pokračuje zdění opěrné zdi na severozápadě Starého opatství a na výstavba opěrných zdí v místě, kde stával barokní ambit. Proběhlo také zpevnění terénů kolem bývalého ambitu a příprava odvodnění této části zahrady. Dokončuje se dozdívání severní ohradní zdi kláštera v úseku mezi opatstvím a sýpkami a pokročilo se s obnovou schodiště v této ohradní zdi.

říjen 2020 - zahájení stavební části projektu firmou Konsit a.s. 

listopad 2020

prosinec 2020

leden 2021

únor 2021

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.