Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

Studia

PhDr. Petr Hrubý je absolventem Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studium dokončil v roce 1998. V letech 2002–2003 si doplnil odborné vzdělání postgraduálním studiem na Karlově Univerzitě v Praze a dosavadní vzdělávací kariéru ukončil v roce 2008 úspěšným složením státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rigorózní zkouška byla zakončena obhajobou práce na téma Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen; práce byla následně vydána i knižně.

Činnost v oblasti památkové péče

V odborné organizaci státní památkové péče působí od roku 1997, nejprve v oddělení péče o movité kulturní památky (specialista na oblast restaurování), následně jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2006 byl jmenován do funkce odborného náměstka ředitele NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a od 1. 6. 2013 je ředitelem tohoto pracoviště.

Vedle působení v odborné organizaci pracuje také jako externí pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, filozofická fakulta, obor dokumentace památek.

Odborné badatelské zaměření

PhDr. Petr Hrubý svůj odborný zájem orientuje především do oblasti dokumentace 
a studia sepulkrálních a drobných památek. V této odborné oblasti pravidelně publikuje, a to nejen formou článků a studií, ale také monografiemi. Zároveň byl
i řešitelem několik výzkumných záměrů zaměřených na tuto oblast památkové péče;  z  nejvýznamnějších lze uvést projekt s názvem Dokumentace, digitalizace
a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR, doba řešení 2012–2015).

Publikační činnost

Vedle vlastního odborného výzkumu je jeho snahou také popularizace památek v Ústeckém kraji, z tohoto důvodu byl hlavním iniciátorem založení odborného periodika Monumentorum Custos, časopisu pro památky severozápadních Čech, který vychází od roku 2008 a věnuje se poznání a prezentaci opomíjeného památkového fondu v severozápadních Čechách.