Ohrožené památky

Na území Středočeského kraje je v současné době v Ústředním seznamu kulturních památek vedeno 4436 nemovitých kulturních památek. Jde o památkové objekty v celé druhové škále a kromě chráněných celků, kterými jsou městské a vesnické památkové rezervace a chráněná krajinná území, sem náleží řada historických stavebních a uměleckých objektů – hradní a zámecké areály, hospodářské dvory, městská architektura, díla venkovského stavitelství, památky zahradního umění, technické stavby a díla, sakrální stavby a církevní objekty i sochy a sousoší v obcích i ve volné krajině. Z hlediska památkové ochrany a z pohledu legislativy jsou to nemovité kulturní památky, národní kulturní památky a v případě Kutné Hory i významná památka zapsaná na seznamu Světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.

Vybrané ohrožené památky

Zděný patrový dům z 18. století je pohledově výrazný objekt se zlidovělým slohovým tvaroslovím. Jedná se o řadovou stavba v historickém jádru malého...

Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se...

Městský dům se složitým stavebním vývojem je stavbou středověkého původu se zachovalými částmi z této nejstarší etapy. Později byl opakovaně...

Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím...

Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného...

Barokní zámek s hospodářským dvorem byl postaven v osmnáctém století, později došlo k menším úpravám. Patrová stavba je čtyřkřídlé dispozice s...

Jednokřídlá dvoupatrová budova raně barokního zámku byla s využitím stavby původní tvrze přestavěna klasicistně. Mimořádně hodnotná je raně barokní...