Medailonek vedoucího odboru EDIS

PhDr. Vladislav Razím

PhDr. Vladislav Razím

vedoucí odboru EDIS

*1957, absolvent filozofické fakulty Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně, obor historie a archivnictví - pomocné vědy historické (1976 – 1981). Postgraduální studium dějin umění a památkové péče na filozofické fakultě UK v Praze (abs. 1988), zahr. stáž Université Poitiers, dějiny umění (1990).

Celou profesní dráhu působí ve středočeském pracovišti NPÚ (pod různými názvy), zpočátku v oblasti movitých, od roku 1986 nemovitých památek, na různých funkcích (jen v letech 1991 – 1992 odbor památkové péče, muzeí a galerií MK ČR). V současné době vedoucí odboru EDIS. Dlouhodobě se věnuje oblasti průzkumů a dokumentace památek, včetně metod a teorie. Specializuje se na památkovou péči a výzkum torzálně dochovaných staveb, zejména městských opevnění a hradů, autor řady odborných studií i monografií, vedoucí řešitel několika vědecko-výzkumných úkolů. Příležitostná a externí přednášková činnost (zejm. NPÚ, FF UK, FF UJEP). Vedoucí redaktor periodik Průzkumy památek a Památky středních Čech.