Odbor péče o památkový fond (OPPF)

Odbor při zajišťování péče o kulturní památky nebo jejich soubory, o dochovaná historická prostředí, památkově chráněná území v hl. m. Praze a o území s archeologickými nálezy poskytuje odborný servis, poradenské služby a metodickou pomoc vlastníkům a správcům chráněných objektů a samosprávám dotčených obcí.

Památkáři zpracovávají a vydávají odborná vyjádření k obnově těchto objektů sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí (závazných stanovisek) příslušných orgánů státní správy, případě Prahy Odboru památkové péče MHMP, a poskytují odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i realizace staveb, kdy zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností, při realizaci oprav, úprav, údržby a konzervace nemovitých památek. Pracovníci sledují provádění komplexní péče o památkový fond na území Prahy a dávají návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy.

Složitější případy jsou projednávány na pravidelných poradách oddělení a interních komisích, případně se řeší v součinnosti s generálním ředitelstvím, metodickými centry NPÚ nebo s přizvanými specialisty. Akce zásadního významu se předkládají k projednání Památkové radě NPÚ ÚOP PR, poradnímu orgánu ředitele, složenému z patnácti významných odborníků uvnitř, ale především mimo NPÚ.

Oddělení garantů území I

Oddělení se zabývá veškerou agendou související se stavební činností na území pražské památkové rezervace (PPR) kromě většiny objektů a areálů národních kulturních památek (NKP).

Oddělení garantů území II

Oddělení se zabývá veškerou agendou související se stavební činností na území hlavního města Prahy kromě území pražské památkové rezervace a kromě většiny objektů a areálů národních kulturních památek (NKP). Stěžejní náplní posuzování stavební činnosti je tak 18 památkových zón a 2 rezervace lidové architektury, jimiž se zabývají jednotliví referenti podle přidělených katastrálních území. Do jejich kompetence také připadá dohled nad kulturními památkami mimo plošně vymezená památkově chráněná území a také nad tzv. ochranným pásmem pražské památkové rezervace nebo jednotlivých kulturních památek.

Oddělení specialistů

V oddělení pracuje pět specialistů na oblasti péče o památky zvláštního charakteru, které vyžadují speciální přístup nebo se rozprostírají po celém území v kompetenci ÚOP. Oblastmi činností tak jsou historický urbanismus, historická zeleň, lidová architektura, restaurování a technické památky. Specialisté přirozeně spolupracují s garanty příslušného území, kde se památka nalézá.

přehled garantů G1, G2 a specialistů a území v jejich gesci

Referát památek světového dědictví

Pražská památková rezervace byla roku 1992 zapsána jako součást statku světového kulturního dědictví na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO pod názvem Historické centrum Prahy. Statek světového kulturního dědictví Historické centrum Prahy se skládá ze dvou součástí – Historické centrum Prahy a Průhonický park. Péče o tak významnou kulturní entitu zaměstnává dva specializované památkáře, kteří provádějí periodický monitoring, vyhodnocují stav statku UNESCO v ročních monitorovacích zprávách, účastní se jednání Rady světové památky a úzce spolupracují s dotčenými státními a mezinárodními institucemi.